a kantos minute là gì - Nghĩa của từ a kantos minute

a kantos minute có nghĩa là

Một lượng thời gian, không bao giờ trong tương lai gần, nhưng cũng rất sớm.Đôi khi sẽ đi kèm với một ngày có kế hoạch sẽ bị bỏ lỡ.Dài hơn phút New York, nhưng ngắn hơn cái chết của vũ trụ.Tương tự như Blizzard's soontm tuy nhiên ít chắc chắn hơn.

Thí dụ

Chúng tôi đã chờ đợi Dundees cho một phút Kantos.