and then i killed a house dj là gì - Nghĩa của từ and then i killed a house dj

and then i killed a house dj có nghĩa là

Đây là một cụm từ được sử dụng để tuân theo một chuỗi các mục và phân tâm từ nội dung danh sách, thường là giảm bớt tác động.

Thí dụ

Hôm nay tôi đã đến ngân hàng, có một cắn để ăn, bị rơi xe của tôi, và sau đó tôi đã giết một DJ nhà.