Tác giả: SubjectiveStaging

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
200 views
Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch tiếp thu giống và khác nhau như thế nào

Hệ miễn dịch là một hệ thống bảo vệ vật chủ gồm nhiều cấu trúc và quá trình sinh học của cơ thể nhằm bảo vệ chống lại bệnh tật. ...