b dogg là gì - Nghĩa của từ b dogg

b dogg có nghĩa là

Một thành viên của máu băng đảng.

Thí dụ

Nên