b^2-4ac là gì - Nghĩa của từ b^2-4ac

b^2-4ac có nghĩa là

Phân biệt đối xử với công thức bậc hai.

Thí dụ

-B + hoặc -B^2-4AC trên 2a. Phân biệt đối xử xác định số của các giải pháp cho công thức bậc hai.