Hợp đồng tài trợ có xuất hóa đơn không

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP, đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này."

Cũng tại khoản 5 Điều 14 của Thông tư trên, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mà DN sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Ngoài ra, đối với các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cũng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC. Theo đó, các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác, trừ khoản lãi cho vay do DN không phải là tổ chức tín dụng nhận được.

Đối với cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Bên cạnh đó, theo Luật Thuế Thu nhập DN, các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Một là, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; (ii) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hai là, chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo đó, các khoản tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện DN là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, nếu DN tài trợ bằng mua xe ôtô cứu thương cho các cơ sở y tế nhưng yêu cầu bên bán xuất hóa đơn mang tên người mua là bên nhận tài trợ theo chỉ định của ngân hàng thì đây là hình thức tài trợ bằng tiền để mua tài sản theo mục đích của bên tài trợ.

Căn cứ vào mục đích chi tiền, DN lập chứng từ chi tiền và không phải kê khai thuế GTGT đối với các xe ôtô cứu thương này. DN được hạch toán khoản chi tài trợ cho y tế nếu đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện về hồ sơ xác định khoản tài trợ quy định tại tiết a và tiết b điểm 2.22 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập DN.

Câu 1:Công ty tôi ngành nghề : buôn bnas xe máy các loại. Cty có tài trợ cho siêu thị 1 chiếc xe máy để cho siêu thị làm chương trình khuyến mãi cho khách hàng, đồng thời siêu thị cho Cty trưng bày xe quảng cáo.(có hợp đồng 2 bên).Vậy khi xuất hoá đơn có hai trường hợp như vậy: TH1: Cty Xuất hoá đơn cho siêu thị và để giá bán ra hay giá vốn , dòng thues GTGT có ghi hay không. TH2: Cty Xuất hoá đơn cho khách hàng trúng thưởng mà siêu thị cung cấp và để giá bán hay giá vốn , dòng thuế GTGT ghi như thế nào. Câu 2: Cty có cửa hàng trên cùng địa bàn và hạch toán phụ thuộc và trên giấy phép ĐKKD có ghi điểm kinh doanh số 1, 2... vậy khi khách hàng xuất hoá đơn cho cty chùng tôi mà phần địa chỉ ghi địa chỉ cửa hàng có hợp lý không. Kính mong Cục thuế trả lời

Căn cứ điểm b, khoản 7, Điều 3; khoản 9, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định.

“Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính”.

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 như sau:

2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT…”.

Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

1. Theo trình bày của Công ty thì trường hợp này chương trình khuyến mại là của Siêu thị, không phải của Công ty. Do đó, Công ty phải xuất hóa đơn đối với xe máy tài trợ cho Siêu thị và Siêu thị phải xuất hóa đơn cho Công ty đối với khoản tiền trưng bày xe quảng cáo. Trên hóa đơn GTGT chỉ tiêu giá tính thuế ghi theo giá bán chưa có thuế, chỉ tiêu thuế suất thuế GTGT, thuế GTGT ghi đầy đủ theo quy định.

2. Hóa đơn đầu vào của Công ty ghi địa chỉ của địa điểm kinh doanh của Công ty là không đúng quy định. Đề nghị bên mua và bên bán lập biên bản điều chỉnh, điều chỉnh lại địa chỉ trên hóa đơn đúng với địa chỉ của Công ty theo định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 nêu trên.