idk but i have to pee là gì - Nghĩa của từ idk but i have to pee

idk but i have to pee có nghĩa là

Cố gắng tránh một chủ đề vì vậy bạn nhanh chóng rời khỏi phòng cho đến khi chủ đề đã thay đổi

Thí dụ

Tôi: Tôi nên tìm kiếm gì trên từ điển đô thị? Bạn: idk nhưng tôi phải đi tiểu ...