Khi thiết kế 1 hoạt động học cần làm rõ máy vấn đề

1.Tiến trình bài học STEM

Tiến trình bài học STEM được thực hiện thông qua 5 hoạt động.
HĐ1: Xác định vấn đề

Mục tiêu: Xác định tiêu chí sản phẩm; phát hiện vấn đề/nhu cầu

Nội dung hoạt động: Tìm hiểu về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ...

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: Các mức độ hoàn thành nội dung hoạt động (Ghi chép thông tin về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá, đặt câu hỏi về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ).

Kỹ thuật tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (nội dung, phương tiện, cách thực hiện, yêu cầu sản phẩm phải hoàn thành); Học sinh thực hiện nhiệm vụ (qua thực tế, tài liệu, video; nhân hoặc nhóm); Báo cáo, thảo luận (thời gian, địa điểm, cách thức); Phát hiện/phát biểu vấn đề (giáo viên hỗ trợ).


Tiến trình bài học STEM được thực hiện thông qua 5 hoạt động.
HĐ 2: Nghiên cứu kiến thức nền đề xuất giải pháp

Mục đích: Hình thành kiến thức mới đề xuất giải pháp

Nội dung: Nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, tài liệu, thí nghiệm để tiếp nhận, hình thành kiến thức mới đê xuất giải pháp/thiết kế.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: Các mức độ hoàn thành nội dung hoạt động (Xác định ghi được thông tin, dữ liệu, giải thích, kiến thức mới, nếu giải pháp/thiết kế).

Cách thức tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (Nêu yêu cầu đọc/nghe/nhìn/làm để xác định ghi được thông tin, dữ liệu, giải thích, kiến thức mới); Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu, làm thí nghiệm ( nhân, nhóm); Báo cáo, thảo luận; Giáo viên điều hành, “chốtkiến thức mới + hỗ trợ HS đề xuất giải pháp/thiết kế mẫu thử nghiệm.
Tiến trình bài học STEM được thực hiện thông qua 5 hoạt động.

HĐ 3: Lựa chọn giải pháp

Mục đích: Lựa chọn giải pháp/bản thiết kế

Nội dung: Trình bày, giải thích, bảo vệ giải pháp/thiết kế để lựa chọn hoàn thiện

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: Giải pháp/bản thiết kế được lựa chọn/hoàn thiện

Cách thức tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (Nêu yêu cầu HS trình bày, báo cáo, giải thích, bảo vệ giải pháp/thiết kế); Học sinh báo cáo, thảo luận; Giáo viên điều hành, nhận xét, đánh giá+ hỗ trợ HS lựa chọn giải pháp/thiết kế mẫu thử nghiệm.
HĐ 4:
Chế tạo mẫu, thử nghiệm đánh giá

Mục đích: Chế tạo thử nghiệm mẫu thiết kế

Nội dung hoạt động: Lựa chọn dung cụ/thiết bị thí nghiệm; chế tạo mẫu theo thiết kế; thử nghiệm điều chỉnh

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: Dụng cụ/thiết bị/ hình/đồ vậtđã chế tạo thử nghiệm, đánh giá

Cách thức tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (lựa chọn dụng cụ/thiết bị thí nghiệm để chế tạp, lắp ráp…); Học sinh thực hành chế tạo, lắp ráp thử nghiệm; Giáo viên hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hiện.
HĐ 5:
Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh

Mục đích: Trình bày, chia sẻ, đánh giá sản phẩm nghiên cứu

Nội dung hoạt động: Trình bày thảo luận

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: Dụng cụ/thiết bị/mô hình/đồ vật... Đã chế tạo được + Bài trình bày báo cáo

Cách thức tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ ( tả yêu cầu sản phẩm trình bày); Học sinh báo cáo, thảo luận (bài báo cáo, trình chiếu, video, dung cụ/thiết bị/ hình/đồ vật đã chế tạo…) theo các hình thức phù hợp (trưng bày, triển lãm, sân khấu hóa); Giáo viên đánh giá, kết luận, cho điểm định hướng tiếp tục hoàn thiện.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn