Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2023-2023 năm 2024

Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định 48 năm 2023 đã bổ sung, sửa đổi một số quy định như sau:

Thay đổi về đánh giá xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính

- Bị xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trừ trường hợp vi phạm chưa có quyết định nhưng dùng làm căn cứ để xếp loại ở năm trước thì năm sau không dùng để đánh giá, xếp loại nữa.

- Nếu đã bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính về cùng một vi phạm không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì đây chỉ được tính làm căn cứ để xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Thay đổi về việc xem xét, quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

Thay đổi lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ bằng hình thức điện tử

Tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được lưu giữ bằng hình thức điện tử, bao gồm:

- Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá.

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có).

- Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.

- Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

- Các văn bản khác liên quan (nếu có).

Ngoài việc lưu giữ bằng hình thức điện tử thì “Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức” và “Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền” còn được lưu bằng văn bản trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đánh giá xếp loại chất lượng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu đánh giá xếp loại cán bộ năm 2023

Những tiêu chí chung trong phiếu đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ là những vấn đề về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật…

Cụ thể, cách viết phiếu đánh giá xếp loại cán bộ năm 2023 bạn đọc có thể tham khảo như sau:

Chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng. kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2023-2023 năm 2024

Khi viết phiếu đánh giá xếp loại cán bộ năm 2023 cần thể hiện được những tiêu chí bắt buộc về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ năm 2023.

Đạo đức, lối sống

Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền.

Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

Tác phong, lề lối làm việc

Có trách nhiệm với công việc.

Luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức.

Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài. phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Đối với cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao. khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tự đánh giá xếp loại

Đối với việc tự nhận xét ưu, nhược điểm, bạn đọc có thể dựa trên những tiêu chí sau đây:

Về ưu điểm:

Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

Thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Có ý thức học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến hướng dẫn, góp ý của lãnh đạo và các đồng nghiệp trong cơ quan. Tự nâng cao trình độ, không ngại những những nhiệm vụ mới có áp lực công việc cao do cơ quan, đơn vị, tổ chức giao phó.

Không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Tích cực, tận tụy, có ý thức trách nhiệm với công việc.

Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không nề hà, quản ngại khó khăn vất vả.

Luôn hòa đồng với mọi người, có tinh thần xây dựng tập thể.

- Nhược điểm: (Ghi rõ hạn chế của bản thân trong thời gian qua)

Đối với việc tự xếp loại chất lượng cán bộ

Việc tự xếp loại chất lượng cán bộ sẽ dựa vào các tiêu chí cụ thể được quy định tại Nghị định 90.

Theo đó có 4 mức xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.