pull a scott cawthon là gì - Nghĩa của từ pull a scott cawthon

pull a scott cawthon có nghĩa là

Để phát hành một trò chơi sớm hơn so với ngày phát hành theo kế hoạch.

Thí dụ

Call of Duty 4 đã được phát hành vào tháng 6, nhưng họ chỉ phải kéo một Scott Cawthon và phát hành nó vào tháng Năm.