pulling a manny là gì - Nghĩa của từ pulling a manny

pulling a manny có nghĩa là

Để cung cấp cho bạn của bạn công ty của một người phụ nữ mà bạn đã gặp trên internet nhưng đã mất hứng thú với nhau, chỉ để hủy bỏ đề nghị của tuyệt vọng khi đêm kết thúc

Thí dụ

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi để được đặt

pulling a manny có nghĩa là

Khi bạn siêu sừng và người phụ nữ của bạn đang ngủ.Kéo quần lót sang một bên và dán nó vào.

Thí dụ

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi để được đặt