Quãng đường từ nhà em đến trường dài 5 km trên bản đồ tỉ lệ 1 100000 quãng đường đó dài bao nhiêu cm

Quãng đường từ nhà em đến trường dài 500 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000 thì quãng đường ấy dài mấy xăng- ti- mét?

A.50cm

B.5mm

C.5m

D.cm

Bài 148+149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?…

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : 20 000

Độ dài thật

5km

25m

2km

Đô dài trên bản đồ

….cm

….mm

….dm

2: Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?

3: Sân khấu trường em là hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 6m. Bạn An đã vẽ sân khấu tên bản đồ có tỉ lệ là 1 : 200. Hỏi trên bản đồ, độ dài mõi cạnh sân khấu là mấy xăng-ti-mét?

1:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : 20 000

Độ dài thật

5km

25m

2km

Đô dài trên bản đồ

50cm

5mm

1dm

2: Tóm tắt

Bài giải

12km = 1 200 000cm

Trên bản đồ quãng đường từ bản A đến bản B dài là:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

3: Tóm tắt

Bài giải

10m = 1000cm   ; 6m = 600cm

Chiều dài sân khấu trên bản đồ là:

1000 : 200 = 5 (cm)

Chiều rộng sân khâu trên bản đồ là:

600 : 200 = 3 (cm)

Đáp số: Chiều dài 5cm

Chiều rộng 3cm

Những câu hỏi liên quan

Độ dài thực tế của quãng đường từ A đến B là 20 km. Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti - mét

A. 200 cm

B. 2 cm

C. 20 cm

Các câu hỏi tương tự

Độ dài thực tế của quãng đường từ A đến B là 20 km. Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti - mét

A. 200 cm

B. 2 cm

C. 20 cm

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!