Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xf5b1fd29d23e98db2d9ebb8435e1082e3b38fb65 1 0 01:00 02/10/2022

Token Kishimoto Inu có mã ký hiệu là KISHIMOTO hoạt động trên nền tảng eth. Kishimoto Inu/KISHIMOTO thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,240.77 USD (152.91 ETH)

polygon0x3a58a54c066fdc0f2d55fc9c89f0415c92ebf3c4 1 0 01:00 02/10/2022

Token Staked MATIC có mã ký hiệu là stMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. Staked MATIC (PoS)/stMATIC thực hiện 2,811 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,208,071.64 USD (1,559,454.92 ETH)

bsc0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381 1 0 01:00 02/10/2022

Token Leonicorn LEON có mã ký hiệu là LEON hoạt động trên nền tảng bsc. Leon Token/LEON thực hiện 602 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,009.70 USD (644.93 ETH)

bsc0x17fd3caa66502c6f1cbd5600d8448f3af8f2aba1 1 0 01:00 02/10/2022

Token Smarty Pay có mã ký hiệu là SPY hoạt động trên nền tảng bsc. Smarty Pay/SPY thực hiện 725 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,606.90 USD (224.86 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 01:00 02/10/2022

Token Shido Inu có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,252.00 USD (39.59 ETH)

eth0x9ab7bb7fdc60f4357ecfef43986818a2a3569c62 1 0 01:00 02/10/2022

Token Guild of Guardians có mã ký hiệu là GOG hoạt động trên nền tảng eth. Guild of Guardians/GOG thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,357.76 USD (105.93 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 01:00 02/10/2022

Token CryptoBlades có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 1,392 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,083.31 USD (761.81 ETH)

eth0xb5f1457d6fba1956fb8d31b0b7caca14bde0be4b 1 0 01:00 02/10/2022

Token Stilton có mã ký hiệu là STILT hoạt động trên nền tảng eth. Stilton/STILT thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 17,627.65 USD (13.28 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 01:00 02/10/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,947.04 USD (38.44 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 01:00 02/10/2022

Token BabySwap có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 735 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 344,335.14 USD (1,219.85 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 01:00 02/10/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,809.49 USD (81,139.74 ETH)

bsc0xea395dfafed39924988b475f2ca7f4c72655203a 1 0 01:00 02/10/2022

Token Cryptopolis có mã ký hiệu là CPO hoạt động trên nền tảng bsc. Cryptopolis/CPO thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,515.37 USD (217.79 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 01:00 02/10/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 1,053 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,381.61 USD (826.13 ETH)

bsc0x6a0b66710567b6beb81a71f7e9466450a91a384b 1 0 01:00 02/10/2022

Token PearDAO có mã ký hiệu là PEX hoạt động trên nền tảng bsc. PEAR DAO/PEX thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,048.93 USD (664.71 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 01:00 02/10/2022

Token FPS Token có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,202.06 USD (294.37 ETH)

eth0xf65b5c5104c4fafd4b709d9d60a185eae063276c 1 0 01:00 02/10/2022

Token Truebit Protocol có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. Truebit/TRU thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 292,541.37 USD (220.53 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 1 0 01:00 02/10/2022

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,175.58 USD (37.82 ETH)

bsc0x0e2b41ea957624a314108cc4e33703e9d78f4b3c 1 0 01:00 02/10/2022

Token Greenheart CBD có mã ký hiệu là CBD hoạt động trên nền tảng bsc. Greenheart/CBD thực hiện 823 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,654.84 USD (724.80 ETH)

eth0xfb130d93e49dca13264344966a611dc79a456bc5 1 0 01:00 02/10/2022

Token DogeGF có mã ký hiệu là DOGEGF hoạt động trên nền tảng eth. DogeGF/DOGEGF thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,980.53 USD (52.04 ETH)

bsc0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1 1 0 01:00 02/10/2022

Token Biswap có mã ký hiệu là BSW hoạt động trên nền tảng bsc. Biswap/BSW thực hiện 7,186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,154,545.87 USD (21,757.77 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 01:00 02/10/2022

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,525.40 USD (37.40 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 01:00 02/10/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,324,876.30 USD (994.12 ETH)

bsc0xd6fdde76b8c1c45b33790cc8751d5b88984c44ec 1 0 01:00 02/10/2022

Token StrikeX có mã ký hiệu là STRX hoạt động trên nền tảng bsc. StrikeX/STRX thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,472.45 USD (281.10 ETH)

eth0x38d9eb07a7b8df7d86f440a4a5c4a4c1a27e1a08 1 0 01:00 02/10/2022

Token bloXmove Token có mã ký hiệu là BLXM hoạt động trên nền tảng eth. bloXmove Token/BLXM thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,250,148.65 USD (3,971.88 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 01:00 02/10/2022

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,806.36 USD (157.26 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 01:00 02/10/2022

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 850 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 296,519.73 USD (1,048.78 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 01:00 02/10/2022

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 141,862.45 USD (106.93 ETH)

bsc0x829555f1197171d35ec51c095e27b47a246ac6a6 1 0 01:00 02/10/2022

Token Realital Metaverse có mã ký hiệu là RETA hoạt động trên nền tảng bsc. Realital Metaverse/RETA thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,328.77 USD (305.28 ETH)

bsc0x42bfa18f3f7d82bd7240d8ce5935d51679c5115d 1 0 01:00 02/10/2022

Token Sports 2K75 có mã ký hiệu là S2K hoạt động trên nền tảng bsc. Sports 2K75/S2K thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,400.70 USD (217.19 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 01:00 02/10/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 951 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,721.70 USD (139.13 ETH)

eth0xc18360217d8f7ab5e7c516566761ea12ce7f9d72 1 0 01:00 02/10/2022

Token EthereumNameService có mã ký hiệu là ENS hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Name Service/ENS thực hiện 309 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 815,298.30 USD (614.47 ETH)

fantom0x4cdf39285d7ca8eb3f090fda0c069ba5f4145b37 1 0 01:00 02/10/2022

Token TSHARE có mã ký hiệu là TSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. TSHARE/TSHARE thực hiện 18,575 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,972.63 USD (512,476.12 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 01:00 02/10/2022

Token REALM có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,414.24 USD (165.17 ETH)

bsc0x7672843c25c5ba11191da8da40c0881d7e77d9e0 1 0 01:00 02/10/2022

Token Seedon có mã ký hiệu là SEON hoạt động trên nền tảng bsc. SeedOn/SEON thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,750.58 USD (246.92 ETH)

eth0x505b5eda5e25a67e1c24a2bf1a527ed9eb88bf04 1 0 01:00 02/10/2022

Token Coinweb có mã ký hiệu là CWEB hoạt động trên nền tảng eth. Coinweb/CWEB thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,711.67 USD (37.43 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 01:00 02/10/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,459.71 USD (148.83 ETH)

avalanche0x53f7c5869a859f0aec3d334ee8b4cf01e3492f21 1 0 01:00 02/10/2022

Token avWETH có mã ký hiệu là avWETH hoạt động trên nền tảng avalanche. Aave Avalanche Market WETH/avWETH thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,110.15 USD (6,989.30 ETH)

eth0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 01:00 02/10/2022

Token CultDAO có mã ký hiệu là CULT hoạt động trên nền tảng eth. Cult DAO/CULT thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,453.74 USD (153.61 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 01:00 02/10/2022

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,361 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,400.69 USD (36.51 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 01:00 02/10/2022

Token TiFi Token có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,785.63 USD (292.64 ETH)