Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 1 0 01:00 03/10/2022

Token NvirWorld có mã ký hiệu là Nvir hoạt động trên nền tảng eth. NvirWorld/Nvir thực hiện 1,663 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,914,365.09 USD (3,762.53 ETH)

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 01:00 03/10/2022

Token Laika có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,270.42 USD (59.35 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 01:00 03/10/2022

Token Qitmeer Network có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,681 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,266,667.53 USD (4,489.73 ETH)

avalanche0x5817d4f0b62a59b17f75207da1848c2ce75e7af4 1 0 01:00 03/10/2022

Token Vector có mã ký hiệu là VTX hoạt động trên nền tảng avalanche. Vector/VTX thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,496.77 USD (5,958.74 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 01:00 03/10/2022

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,783.45 USD (53.37 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 01:00 03/10/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,522.40 USD (78.63 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 01:00 03/10/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,096,715.76 USD (1,830,094.42 ETH)

avalanche0x250bdca7d1845cd543bb55e7d82dca24d48e9f0f 1 0 01:00 03/10/2022

Token Dragon Crypto Argenti có mã ký hiệu là DCAR hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Argenti/DCAR thực hiện 374 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,937.43 USD (6,395.68 ETH)

eth0xf1dc500fde233a4055e25e5bbf516372bc4f6871 1 0 01:00 03/10/2022

Token Saddle Finance có mã ký hiệu là SDL hoạt động trên nền tảng eth. Saddle DAO/SDL thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,635.93 USD (100.01 ETH)

bsc0x9d9f777d0f9c1dc2851606611822ba002665e0bf 1 0 01:00 03/10/2022

Token Marble Heroes có mã ký hiệu là MBH hoạt động trên nền tảng bsc. Marbleheroes token/MBH thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,259.47 USD (202.79 ETH)

bsc0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d 1 0 01:00 03/10/2022

Token Lazio Fan Token có mã ký hiệu là LAZIO hoạt động trên nền tảng bsc. FC Lazio Fan Token/LAZIO thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,460.30 USD (182.42 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 01:00 03/10/2022

Token MetaPlayers gg có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,925.50 USD (198.19 ETH)

eth0xaf9f549774ecedbd0966c52f250acc548d3f36e5 1 0 01:00 03/10/2022

Token Rio Fuel Token có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng eth. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,535.22 USD (79.47 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 01:00 03/10/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 563,980.58 USD (434.92 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 01:00 03/10/2022

Token CryptoBlades Skill Token có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 748 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,039.31 USD (255.04 ETH)

polygon0x61f95bd637e3034133335c1baa0148e518d438ad 1 0 01:00 03/10/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng polygon. MetaShooter/MHUNT thực hiện 878 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,437.71 USD (85,042.35 ETH)

bsc0xc17c30e98541188614df99239cabd40280810ca3 1 0 01:00 03/10/2022

Token EverRise có mã ký hiệu là RISE hoạt động trên nền tảng bsc. EverRise/RISE thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,947.30 USD (191.06 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 01:00 03/10/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,240.51 USD (43.14 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 01:00 03/10/2022

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,947.44 USD (187.37 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 01:00 03/10/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 920 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,802.99 USD (829.18 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 01:00 03/10/2022

Token Lyra Token có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,748.26 USD (79.89 ETH)

bsc0x039cd22cb49084142d55fcd4b6096a4f51ffb3b4 1 0 01:00 03/10/2022

Token MOVEZ.me có mã ký hiệu là MOVEZ hoạt động trên nền tảng bsc. MOVEZ.me/MOVEZ thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,962.65 USD (173.37 ETH)

eth0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 1 0 01:00 03/10/2022

Token UniLend Finance có mã ký hiệu là UFT hoạt động trên nền tảng eth. UniLend Finance Token/UFT thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,693.50 USD (75.72 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 01:00 03/10/2022

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,356.36 USD (277.58 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 01:00 03/10/2022

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,685.39 USD (130.06 ETH)

eth0x4e4a47cac6a28a62dcc20990ed2cda9bc659469f 1 0 01:00 03/10/2022

Token ShitCoin có mã ký hiệu là SHIT hoạt động trên nền tảng eth. ShitCoin/SHIT thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,205.31 USD (123.87 ETH)

bsc0x6598463d6cbe4b51e9977437bf1200df4c45286c 1 0 01:00 03/10/2022

Token Socaverse có mã ký hiệu là SOCA hoạt động trên nền tảng bsc. Socaverse/SOCA thực hiện 248 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,649.33 USD (324.24 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 01:00 03/10/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,295.92 USD (78.34 ETH)

bsc0x4803ac6b79f9582f69c4fa23c72cb76dd1e46d8d 1 0 01:00 03/10/2022

Token TopManager có mã ký hiệu là TMT hoạt động trên nền tảng bsc. TopManager Token/TMT thực hiện 318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 392,710.78 USD (1,392.86 ETH)

polygon0x03678f2c2c762dc63c2bb738c3a837d366eda560 1 0 01:00 03/10/2022

Token X-Cash (PoS) có mã ký hiệu là XCASH hoạt động trên nền tảng polygon. X-Cash (PoS)/XCASH thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,775.91 USD (92,183.69 ETH)

bsc0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 1 0 01:00 03/10/2022

Token TokenPocket Token có mã ký hiệu là TPT hoạt động trên nền tảng bsc. TokenPocket Token/TPT thực hiện 1,336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,950.36 USD (827.70 ETH)

bsc0x9d986a3f147212327dd658f712d5264a73a1fdb0 1 0 01:00 03/10/2022

Token Landshare Token có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,262.52 USD (343.88 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 01:00 03/10/2022

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 519,403.71 USD (396.54 ETH)

bsc0xfe56d5892bdffc7bf58f2e84be1b2c32d21c308b 1 0 01:00 03/10/2022

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng bsc. Kyber Network Crystal/KNC thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,911.37 USD (332.56 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 01:00 03/10/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,958.40 USD (191.04 ETH)

bsc0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 1 0 01:00 03/10/2022

Token Beta Token có mã ký hiệu là BETA hoạt động trên nền tảng bsc. Beta Token/BETA thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,316.65 USD (241.73 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 01:00 03/10/2022

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,252.68 USD (284.02 ETH)

bsc0x4a2c860cec6471b9f5f5a336eb4f38bb21683c98 1 0 01:00 03/10/2022

Token GreenSatoshiToken có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng bsc. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 2,412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,727.26 USD (213.15 ETH)

eth0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 1 0 01:00 03/10/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng eth. Multichain/MULTI thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,939.65 USD (131.29 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 01:00 03/10/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 448 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 404,519.27 USD (309.08 ETH)