Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x67954768e721fad0f0f21e33e874497c73ed6a82 1 0 12:00 28/09/2022

Token KeKChain có mã ký hiệu là KEK hoạt động trên nền tảng eth. KeKChain/KEK thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,244.45 USD (233.51 ETH)

bsc0x3b248cefa87f836a4e6f6d6c9b42991b88dc1d58 1 0 12:00 28/09/2022

Token Emp Money có mã ký hiệu là EMP hoạt động trên nền tảng bsc. emp.money/EMP thực hiện 710 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,686.98 USD (189.71 ETH)

bsc0xfecca80ff6deb2b492e93df3b67f0c523cfd3a48 1 0 12:00 28/09/2022

Token AlgoBlocks có mã ký hiệu là ALGOBLK hoạt động trên nền tảng bsc. Algoblocks/ALGOBLK thực hiện 349 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,254.17 USD (253.37 ETH)

eth0x1456688345527be1f37e9e627da0837d6f08c925 1 0 12:00 28/09/2022

Token USDP Stablecoin có mã ký hiệu là USDP hoạt động trên nền tảng eth. USDP Stablecoin/USDP thực hiện 5 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,367.42 USD (57.52 ETH)

bsc0xc001bbe2b87079294c63ece98bdd0a88d761434e 1 0 12:00 28/09/2022

Token EverGrow Coin có mã ký hiệu là EGC hoạt động trên nền tảng bsc. EverGrow Coin/EGC thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 397,618.37 USD (1,465.30 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 12:00 28/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 327 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,173,126.46 USD (879.35 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 12:00 28/09/2022

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 332,747.19 USD (250.17 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 12:00 28/09/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,137.96 USD (184.70 ETH)

bsc0x8a5d7fcd4c90421d21d30fcc4435948ac3618b2f 1 0 12:00 28/09/2022

Token Cake Monster có mã ký hiệu là MONSTA hoạt động trên nền tảng bsc. Cake Monster/MONSTA thực hiện 361 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,156.40 USD (202.23 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 12:00 28/09/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 992 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 992,643.38 USD (739.54 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 12:00 28/09/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 1,762 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 674,932.59 USD (2,424.60 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 12:00 28/09/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,276.30 USD (110.59 ETH)

bsc0x87230146e138d3f296a9a77e497a2a83012e9bc5 1 0 12:00 28/09/2022

Token Squid Game có mã ký hiệu là SQUID hoạt động trên nền tảng bsc. Squid Game/SQUID thực hiện 928 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 284,702.42 USD (1,026.50 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 12:00 28/09/2022

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 737,815.74 USD (553.55 ETH)

eth0xe76c6c83af64e4c60245d8c7de953df673a7a33d 1 0 12:00 28/09/2022

Token Railgun có mã ký hiệu là RAIL hoạt động trên nền tảng eth. Rail/RAIL thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,408.22 USD (49.40 ETH)

bsc0x68e374f856bf25468d365e539b700b648bf94b67 1 0 12:00 28/09/2022

Token Mist có mã ký hiệu là MIST hoạt động trên nền tảng bsc. Mist/MIST thực hiện 334 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,999.06 USD (555.67 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 12:00 28/09/2022

Token Bitgert có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 1,107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,597.97 USD (609.10 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 12:00 28/09/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 1,514 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,089,724.01 USD (3,969.59 ETH)

polygon0x0d0b8488222f7f83b23e365320a4021b12ead608 1 0 12:00 28/09/2022

Token NextEarthToken có mã ký hiệu là NXTT hoạt động trên nền tảng polygon. NextEarthToken/NXTT thực hiện 619 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,801.36 USD (161,269.64 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 12:00 28/09/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 467,870.37 USD (345.55 ETH)

eth0xf1b99e3e573a1a9c5e6b2ce818b617f0e664e86b 1 0 12:00 28/09/2022

Token Opyn Squeeth có mã ký hiệu là oSQTH hoạt động trên nền tảng eth. Opyn Squeeth/oSQTH thực hiện 205 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,249,788.24 USD (929.55 ETH)

eth0xaa6e8127831c9de45ae56bb1b0d4d4da6e5665bd 1 0 12:00 28/09/2022

Token Index Coop ETH 2x Flexible Leverage I có mã ký hiệu là ETH2x-FLI hoạt động trên nền tảng eth. ETH 2x Flexible Leverage Index/ETH2x-FLI thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,464.62 USD (211.02 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 12:00 28/09/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,973.55 USD (57.92 ETH)

bsc0xf4914e6d97a75f014acfcf4072f11be5cffc4ca6 1 0 12:00 28/09/2022

Token DEXShare có mã ký hiệu là DEXShare hoạt động trên nền tảng bsc. DEXShare/DEXShare thực hiện 629 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,437.61 USD (481.53 ETH)

bsc0xafb64e73def6faa8b6ef9a6fb7312d5c4c15ebdb 1 0 12:00 28/09/2022

Token Grove có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng bsc. Grove Token/GVR thực hiện 811 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 381,391.79 USD (1,362.35 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 12:00 28/09/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,536 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 746,490.47 USD (552.30 ETH)

eth0x4e4a47cac6a28a62dcc20990ed2cda9bc659469f 1 0 12:00 28/09/2022

Token ShitCoin có mã ký hiệu là SHIT hoạt động trên nền tảng eth. ShitCoin/SHIT thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,832.03 USD (110.13 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 12:00 28/09/2022

Token xFund có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,734.57 USD (125.91 ETH)

eth0x0b498ff89709d3838a063f1dfa463091f9801c2b 1 0 12:00 28/09/2022

Token Bitcoin 2x Flexible Leverage Index có mã ký hiệu là BTC2x-FLI hoạt động trên nền tảng eth. BTC 2x Flexible Leverage Index/BTC2x-FLI thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,187.47 USD (63.23 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 12:00 28/09/2022

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,413 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,747.11 USD (95.00 ETH)

eth0xce3f08e664693ca792cace4af1364d5e220827b2 1 0 12:00 28/09/2022

Token SAITAMA có mã ký hiệu là SAITAMA hoạt động trên nền tảng eth. SAITAMA/SAITAMA thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,274.63 USD (121.11 ETH)

eth0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 1 0 12:00 28/09/2022

Token Wrapped Terra Classic có mã ký hiệu là LUNA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped LUNA Token/LUNA thực hiện 713 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,025,547.46 USD (756.72 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 12:00 28/09/2022

Token Wrapped USTC có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 2,013 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,751.50 USD (710.48 ETH)

bsc0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 1 0 12:00 28/09/2022

Token SeedifyFund có mã ký hiệu là SFUND hoạt động trên nền tảng bsc. SeedifyFund/SFUND thực hiện 1,527 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,214,381.57 USD (4,352.26 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 12:00 28/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 1,149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 377,414.65 USD (1,354.12 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 12:00 28/09/2022

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,905.59 USD (37.05 ETH)

bsc0x6169b3b23e57de79a6146a2170980ceb1f83b9e0 1 0 12:00 28/09/2022

Token Vetter có mã ký hiệu là VETTER hoạt động trên nền tảng bsc. Vetter Token/VETTER thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,726.25 USD (280.77 ETH)

bsc0x1d2f0da169ceb9fc7b3144628db156f3f6c60dbe 1 0 12:00 28/09/2022

Token XRP Token có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng bsc. XRP Token/XRP thực hiện 3,223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,811,562.51 USD (6,550.67 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 12:00 28/09/2022

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 262 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,534.70 USD (61.39 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 12:00 28/09/2022

Token Wormhole UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 568 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,554.67 USD (4,375.25 ETH)