Top 29 đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì 2022

A. In ra màn hình của mảng A

. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
T := 0;
For i:=1 to N do If (i mod 3 = 0) then T := T + i;
. Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 10: Cấu trúc lặp - CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẺ NHÁNH VÀ LẶP - Tin học 11 - Đề số 4. Trong ngôn ngữ lập trình pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? (giá trị của biến dem) Dem:=0; For ch:=’a’ to ’z’ do If pos(ch,S) < > 0 then dem:=dem+1;
. Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 12: Kiểu xâu - CHƯƠNG IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - Tin học 11 - Đề số 6. Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 3 có đáp án. Trắc nghiệm:Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?.

B. In từng kí tự xâu ra màn hình; 

. 1. Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào? Program Welcome.

Top 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công ...

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 210 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? d := 0 ; For i := 1 to length(S) do if S[i] = ' ' then d := d + 1 ;. ...

Top 2: Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây? - HOC247

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 182 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau: Var a : array[0..50] of real ;. k := 0 ;. for i := 1 to 50 do. if a[i] > a[k] then k := i ;. ...

Top 3: length(S) ; For i := X downto 1 do If S[i] = ' ' then Delete(S, i, 1) ; { ' ' là một ...

Tác giả: amp.tracnghiem.net - Nhận 238 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ? X := length(S) ;. For i := X downto 1 do. If S[i] = ' ' then Delete(S, i, ... ...

Top 4: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình ... - Trắc nghiệm Online

Tác giả: amp.tracnghiem.net - Nhận 229 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? d := 0 ;. For i := 1 to length(S) do. if S[i] = ' ' then d := d + 1 ; ... ...

Top 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc ...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: 19/06/20219,297A. In ra màn hình của mảng A B. Đếm các phần tử của mảng A C. Tính tổng các phần tử của mảng AĐáp án chính xácD. Không thực hiện việc nào trong 3 việc trên
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các công việc sau (a là mảng số có N phần ... ...

Top 6: Trong ngôn ngữ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực h

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: đã hỏi trongLớp 8Tin học· 11:00 05/05/2020Trong ngôn ngữ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì i:=0: whilei<>0 do write(i,"");. a ) đưa ra màn hình 10 chữ số 0. b không đưa ra thông tin gì . c Đưa ra màn hình nội dung wrie (i,'');. d đưa ra màn hình cột chữ số 0Câu hỏi hot cùng chủ đề hằng là gì  ? nêu cú pháp khai báo hằng. Trả lời (16) Xem đáp án »Hỏi từ APP VIETJACK Đâu là các từ khóa:A.Program,end,beginB.Program,end,begin,Readln,lop8aC.Program,then,mot
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì i:=0: whilei<>0 do write(i,"");a ) đưa ra màn hình ... ...

Top 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công ...

Tác giả: moicapnhap.com - Nhận 198 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì X length. Hỏi lúc: 2 tháng trước. Trả lời: 0. Lượt xem: 160 ... ...

Top 8: Đoạn chương trình sau sẽ thực hiện việc gì - Thả Rông

Tác giả: tharong.com - Nhận 137 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? I:=0; While i<>0 Do write(i:3); — C. Không đưa ra thông tin gì. D. Đưa ra màn hình một chữ số 0. ...

Top 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau ... - thattruyen.com

Tác giả: thattruyen.com - Nhận 196 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 6: Từ khóa Const dùng để khai báo gì? A Thư viện B Biến C Khai báo Tên chương trình D Hằng. Câu 7: Trong Pascal ,từ khoá nào dùng để khai báo ... ...

Top 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực ... - Học Tốt

Tác giả: ihoctot.com - Nhận 195 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? I:=0; While i<>0 Do write(i:3); — B. Lặp vô hạn việc đưa ra màn ... C. Không đưa ra thông tin gì. ...

Top 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình ... - Hàng Hiệu Giá Tốt

Tác giả: hanghieugiatot.com - Nhận 203 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ? X := length(S) ; For i := X downto 1 do If S[i] = ' ' then Delete(S, i, 1) ; { ' ... ...

Top 12: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau ... - cungthi.online

Tác giả: cungthi.online - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?. T := 0;. For i:=1 to N do If (i mod 3 = 0) then T := T + i; A.Tính tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến N; . B.Tính tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến N; . C.Tính tổng các ước của số N; . D.Tìm một ước số của số N Đáp án và lời giải Đáp án:B . Lời giải:Vậy đáp án đúng là B. Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?. Bài tập trắc ngh
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? T := 0; For i:=1 to N do If (i mod 3 = 0) then T := T + i; A Tính tổng các số ... ...

Top 13: Trong ngôn ngữ lập trình pascal, đoạn chương trình sau ... - cungthi.online

Tác giả: cungthi.online - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong ngôn ngữ lập trình pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? (giá trị của biến dem) Dem:=0; For ch:=’a’ to ’z’ do If pos(ch,S) < > 0 then dem:=dem+1; A.Đếm số lượng ký tự khác dấu cách của xâu S; . B.Đếm số lượng ký tự là chữ cái in hoa của xâu S; . C.Đếm số lượng ký tự là chữ cái thường của xâu S; . D.Đếm số lượng chữ cái thường khác nhau của xâu S; . Đáp án và lời giải Đáp án:D . Lời giải:Vậy đáp án đúng là D. Câu hỏi thu
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? (giá trị của biến dem) Dem:=0; For ch:='a' to 'z' do If pos(ch,S) < > 0 then ... ...

Top 14: Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal đoạn chương trình sau thực ...

Tác giả: sangtaotrongtamtay.vn - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Skip to content Trường THPT Phan Bội Châu Thi Học kì I. Tổ Tin Học Tin Học 11 (Đề 02). I: Phần Trắc Nghiệm. Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?. T:=0; For i:=1 To N Do If (i mod 3 = 0) and (i mod 5= 0) Then T:=T+i;. A Tính tổng những số chia hết cho 3 hoặc 5 trong khoanh vùng phạm vi từ 1 đến N ; C Tính tổng những ­ ước thực sự của N ;. B Tính tổng các số chia hết cho cả 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến N; D Tìm một ­ước của N;. Câu 2:
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 12, 2021 — Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? T:=0; For i:=1 To N Do If (i mod 3 = 0) and (i mod 5= ... ...

Top 15: giúp e với ạ đag cần gấp ạ - Hoidap247.com

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 91 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*nếu câu trả lời hữu ích nhé!XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TIN 8 - TẠI ĐÂYĐặt câu hỏi
Khớp với kết quả tìm kiếm: giúp e với ạ đag cần gấp ạ ...

Top 16: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, chương trình sau thực hiện công ...

Tác giả: lazi.vn - Nhận 190 lượt đánh giá
Tóm tắt: Số 57 mã hoá thành dãy bit nào (Tin học - Lớp 6) 3 trả lờiCho số 10x để điền vào x (Tin học - Lớp 8) 3 trả lờiNhập vào một dãy gồm n số thực (Tin học - Lớp 7) 1 trả lờiIF=(AVERAGE(30,40,50)=35),40,50)= (Tin học - Lớp 11) 1 trả lời
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trinh Pascal, churơng trình sau thục hiện công việc gi? X= length(s); A. Xóa dấu cách(khoảng trắng) đầu tiên trong xâu ký tự S; B. Xóa ... ...

Top 17: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?for i

Tác giả: hoctapsgk.com - Nhận 265 lượt đánh giá
Tóm tắt: * Hướng dẫn giải. Đoạn chương trình trên dùng để in từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, sử dụng vòng lặp chạy từ kí tự cuối về kí tự đầu. Mỗi lần chạy in ra một kí tự Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !Số câu hỏi: 9 .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?for i := length(str) downto 1 dowrite(stri) ; D. In từng kí tự ra màn hình theo thứ ... ...

Top 18: Em hãy tìm hiểu và cho biết chương trình sau thực hiện công việc gì?

Tác giả: conkec.com - Nhận 184 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài Làm:Chương trình trên thực hiện công việc đưa ra màn hình số lớn và số bé trong hai số a, b được nhập từ bàn phím.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp 8 - Vnen tin học 8 - 5. Em hãy tìm hiểu và cho biết chương trình sau thực hiện công việc gì, sau đó soạn thảo và chạy thử trên Free Pascal để kiểm tra ... ...

Top 19: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Viết biểu thức lôgic ứng với mỗi câu sau:. a) Số x nằm trong khoảng (1; 10).. b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2]. c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5; 10]..
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc lệnh if trong Python. Cho trước số tự nhiên n (được gán hoặc nhập từ bàn phím). Đoạn chương trình như sau kiểm tra n > 0 thì thông ... ...

Top 20: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc...

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho chương trình sau:. Program Baitap;. Var S1, S2 : string;. Procedure Xu_li_xau(a:string; var St:string);.  Var i: byte;.  Begin.   i := pos (a, St);.   while i < > 0 do.   begin.    delete(St, i, 4);.    i := pos(a, St);.   end;.  End;. Begin.  S1 := ‘hoc nua, hoc mai;.  S2 := ‘hoc’;.  Xu_li_xau(S2,S1);. End.. a/ Hãy chạy tay cho ra kết quả theo bảng mẫu dưới đây: b/ Hãy chỉ ra: biến toàn cục, biến cục bộ, tham số hình thức, tham số thực sự, tham số biến,tham số giá trị trong
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các công việc sau (a là mảng số có N phần ... ...

Top 21: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công ...

Tác giả: seongay.com - Nhận 207 lượt đánh giá
Tóm tắt: . TN_TH11_HKI_Chuong_4_DapAn.docTN_TH11_HKI_Chuong_4_DapAn.doc Cấu trúc rẽ nhánh và lặp 1730.572Tải về Bài viết đã được lưu Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 3 có đáp ánTrắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 khác nhau do VnDoc biên soạn và đăng tải, giúp học sinh nắm vững kiến thức cả chương, ôn luyện cho bài thi học kì 1 lớp 11 môn Tin học đạt kết quả cao.Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 2 - Phần 3Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 3 - Phần 2Mời các bạn tham gia
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì x2 chấm bằng len. Hỏi lúc: 2 tháng trước. Trả lời: 0. Lượt xem: 33 ... ...

Top 22: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương... - Hỏi Đáp

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 186 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các công việc sau (a là mảng số có N phần tử). ...

Top 23: ÔN TẬP TIN 11- GIỮA KÌ 2 | Computers - Quizizz

Tác giả: quizizz.com - Nhận 129 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy cho biết đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? i: = 0; t:= 0;. while i < 100 do. Begin. t:= t + i; i:= i + 2;. end;. answer choices. ...

Top 24: Câu 1: Đoạn Chương Trình Sau Thực Hiện Công Việc Gì? I:=0; While I0 ...

Tác giả: mtrend.vn - Nhận 214 lượt đánh giá
Tóm tắt: « CÂU HỎI. Tin Học · Lớp 8. Câu 1: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? i:=0; while i<>0 do write(i, ‘ ‘);. a. in ra màn hình 1 chữ số 0. b. Không đưa ra thông tin gì. c. In ra màn hình 10 chữ số 0. d. Lặp vô hạn lần việc đưa ra màn hình số 0.. Câu 2:Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây? a:=10; while a<11 do write (a);. a. trên màn hình xuất hiện 1 số 11. b. trên màn hình xuất hiện 1 số 10. c. trên màn hình xuất hiện 10 chữ a. d. Chương trình bị lặp vô tận. Câu 3
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? i:=0; while i<>0 do write(i, ‘ ‘); a. in ra màn hình 1 chữ số 0 b. Không ... ...

Top 25: đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì : while a Giúp mk Tin học 8

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì : while a Giúp mk Tin học 8 Các câu hỏi tương tự 1) Trong đoạn lệnh sau đây, chương trình đã thực hiện bao nhiêu vòng lặp? S:=0; i:=0; While S<=20 do Begin S:=S+i; i:=i+1; end; a) 2 b) 4 c) 8 d) vô hạn 2) Trong đoạn lệnh sau đây, chương trình đã thực hiện bao nhiêu vòng lặp? x:=0; For i:=1 to 5 do x:=x+3; a) 1 b) 3 c) 5 d) 15 3) Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến x bằng bao nhiêu? x:
Khớp với kết quả tìm kiếm: đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì : while a. Giúp mk. Tin học 8. Lớp 8 Tin học Lập trình đơn giản. 1. 0. Khách. Gửi Hủy. Nguyễn Trung Hiếu. ...

Top 26: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Tin học lớp 11 hay và hữu ích.. Trắc nghiệm:Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?. for i := length(str) downto 1 do. write(str[i]) ;. A. In xâu ra màn hình;. B. In từng kí tự xâu ra màn hình;. C. In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, trừ kí tự đầu tiên;. D. In từng kí tự ra
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trắc nghiệm: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? for i := length(str) downto 1 do. write(str[i]) ;. A. In xâu ra màn hình;. ...

Top 27: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì

Tác giả: vietjack.me - Nhận 199 lượt đánh giá
Tóm tắt: 24/03/2022271B. In từng kí tự xâu ra màn hình;  C. In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, trừ kí tự đầu tiên;  D. In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược; (*)Đáp án chính xác
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?for i .= length(str) downto 1 dowrite(str[i]) ; ...

Top 28: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal đoạn chương trình sau thực hiện công ...

Tác giả: tieuluan.info - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Trường THPT Phan Bội Châu Thi Học kì I Tổ Tin Học Tin Học 11 (Đề 02) I: Phần Trắc Nghiệm Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?. T:=0; For i:=1 To N Do If (i mod 3 = 0) and (i mod 5= 0) Then T:=T+i;. A Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến N; C Tính tổng các ­ước thực sự của N; B Tính tổng các số chia hết cho cả 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến N; D Tìm một ­ước của N; Câu 2: Biểu thức 2sin(x2+ 1) -được biểu diễ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 12, 2018 — Câu 5: Kết quả của biểu thức sqrt(ABS(9 - 25 )) div 2 là? A 2 B 3 C 0 D 4. Câu 6: Từ khóa Const dùng để khai báo gì? A Thư viện B Biến ... ...

Top 29: Top 20 đoạn chương trình sau in ra kết quả nào mới nhất 2022

Tác giả: veneto.vn - Nhận 144 lượt đánh giá
Tóm tắt: Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề đoạn chương trình sau in ra kết quả nào hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp : 1. Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào? Program Welcome . Tác giả:hoc247.net . Ngày đăng:18/2/2021 Bạn đang đọc: Top 20 đoạn chương trình sau in ra kết quả nào mới nhất 2022 Đánh giá:5 ⭐ ( 68421 lượt đánh giá ) . Đánh giá cao nhất:5 ⭐ . Đánh giá thấp nhất:1 ⭐ . Tóm tắt: . Khớp với kết quả tìm
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 4, 2022 — Tóm tắt: Câu 1: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? i:=0; while i0 do write(i, ' '); a. in ra màn hình 1 chữ số 0 b. ...