torn a new asshole là gì - Nghĩa của từ torn a new asshole

torn a new asshole có nghĩa là

Để triệt để berate ai đó, thường công khai.

Thí dụ

Sau khi tôi bỏ lỡ thời hạn để gửi dự án giá thầu, tôi đã xé một lỗ đít mới của sếp trước toàn bộ nhân viên.

torn a new asshole có nghĩa là

Được thống trị theo cách như vậy không có sự trở lại.

Thí dụ

Sau khi tôi bỏ lỡ thời hạn để gửi dự án giá thầu, tôi đã xé một lỗ đít mới của sếp trước toàn bộ nhân viên.<random european car>random>