Trong công nghệ tế bào thực vật tế bào trần là tế bào bị loại bỏ thành phần nào

Loại tế bào nào sau đây được gọi là tế bào trần?

A.Tế bào bị mất bị mất nhân tế bào

B.Tế bào bị mất thành xenlulôzơ

C.Tế bào bị mất màng sinh chất

D.Tế bào bị mất một số bào quan.

Đáp án D

Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là tế bào bị loại bỏ thành tế bào.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 39

Thuộc chủ đề:Đề thi môn Sinh 2021 - 2022 Tag với:Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Sinh Học - Bộ GD&ĐT08/04/2022 by admin Để lại bình luận

  1. 0 Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2:1:1. Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây phù hợp với P?
  2. 7 Một công trình nghiên cứu đã khảo sát sự biến động số lượng cá thể của hai quần thể thuộc hai loài động vật ăn cỏ (loài A và loài B) trong cùng một khu vực sinh sống từ năm 1992 đến năm 2020.
  3. 6 Một loài thực vật lưỡng bội, xét 1 gen có 2 alen; alen B có 1200 nuclêôtit và mạch 1 của gen này có A :T: G = X = 1: 2 : 3 : 4. Alen B bị đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit tạo thành alen B. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  4. 5 Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 3 cặp NST cùng quy định màu hoa; kiểu gen có alen A, alen B và alen D quy định hoa tím; kiểu gen chỉ có alen A và alen B quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
  5. Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền bệnh A và bệnh B. Biết rằng: mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định; các gen phân li độc lập; alen trội là trội hoàn toàn; người I.1 không mang alen gây bệnh B.
  6. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về các cơ chế cách li, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  7. Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 gen trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng và mỗi gen đều có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. ..
  8. Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này?
  9. Phép lại P: Cây cải củ (2n = 18 RR) x Cây cải bắp (2n = 18 BB), tạo ra cây lai F1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
  10. Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiều gen có alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, …

Trả lời câu hỏi:

Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là tế bào bị loại bỏ thành phần nào sau đây?

A. Nhân tế bào.

B. Lưới nội chất.

C. Màng sinh chất.

D. Thành tế bào.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Thành tế bào.

 Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là tế bào bị loại bỏ thành tế bào.

Tìm kiếm google: Ôn thi TN THPT môn Sinh học; tốt nghiệp THPT sinh; Trắc nghiệm môn sinh học; giải bài tập trắc nghiệm môn Sinh học;

Các bài viết khác:

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 14)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 15)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 16)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 17)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 18)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 19)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 20)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 21)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 22)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 23)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 24)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 25)

Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học theo chuẩn cấu trúc minh họa (Đề số 26)

              Fanpage:  PageHoahocthcs

♥Cảm ơn bạn đã xem: Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là tế bào bị loại bỏ thành phần nào sau đây?

01/04/2022 2,093

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là tế bào bị loại bỏ thành tế bào.

Hoàng Việt (Tổng hợp)