Từ các chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số đôi một khác nhau

Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau?

A. 10

B. 60

C. 120

D. 125

Các câu hỏi tương tự

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 15

B. 4096

C. 360

D. 720

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 15

B. 4096

C. 360

D. 720

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho có đúng 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ, đồng thời ba chữ số chẵn đứng liền nhau? 

A. 864

B. 1728

C. 576

D. 792

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho có đúng 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ, đồng thời ba chữ số chẵn đứng liền nhau và hai chữ số lẻ đứng liền nhau? 

A. 504

B. 576

C. 2448

D. 936

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị?

A. 32

B. 72

C. 36

D. 24

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên: Gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

A. 110

B. 121

C. 120

D. 125

Cho tập hợp A = {0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7}. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho một trong 3 chữ số đầu tiên phải bằng 1.

A. 2802.

B. 65.

C. 2520.

D. 2280.

Từ các chữ số 0; 2; 3; 5; 6; 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau

A. 384

B. 120

C. 216

D. 600

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Câu hỏi : Từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn, gồm 5 chữ số khác nhau từng đôi một.

Lời giải :

Có 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Có  A47cách chọn và sắp xếp 4 chữ số còn lại

=> Có 4A47=3360 số được tạo thành.

Dưới đây Top lời giải xin tóm tắt dạng toán quy tắc đếm lớp 11

I. Dạng toán quy tắc đếm lớp 11

1. Quy tắc cộng

a. Định nghĩa: Xét một công việc A.

2. Quy tắc nhân

a. Định nghĩa: Xét công việc A.

3. Phương pháp đếm bài toán tổ hợp theo quy tắc cộng

Để đếm số cách thực hiện một công việc A theo quy tắc cộng ta cần phân tích xem công việc A đó có bao nhiêu phương án thực hiện, mỗi phương án có bao nhiêu cách lựa chọn.

4. Phương pháp đếm bài toán tổ hợp theo quy tắc nhân

Để đếm số cách thực hiện công việc A theo quy tắc nhân, ta cần phân tích công việc A được chia làm bao nhiêu giai đoạn A1,A2….An và đếm số cách thực hiện mỗi giai đoạn

5. Các dạng bài toán đếm thường gặp

Bài toán 1: Đếm số phương án liên quan đến số tự nhiên:

X chia hết cho 11 ó tổng các chữ số ở hàng lẻ trừ đi tổng các chữ số ở hàng chẵn là một số chia hết cho 11.

Bài toán 2: Đếm số phương án liên quan đến kiến thức thực tế

Bài toán 3: Đếm số phương án liên quan đến hình học

II. BÀI TẬP QUY TẮT ĐẾM LỚP 11 CÓ LỜI GIẢI

Câu 1: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5. Lập được bao nhiêu số tự nhiên trong mỗi trường hợp sau:1. Số tự nhiên chẵn có 4 chữ số.

2. Số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau.

Lời giải​

Chọn chữ số d có 3 cách chọn,Chọn chữ số a có 5 cách chọn,Chọn chữ số b có 5 cách chọn,Chọn chữ số c có 5 cách chọnTheo quy tắc nhân có: 3.5.5.5=375 (số).- Nếu d=0:Chọn chữ số d có 1 cách chọnChọn chữ số a có 5 cách chọnChọn chữ số b có 4 cách chọnChọn chữ số c có 3 cách chọnTheo quy tắc nhân có: 1.5.4.3=60 (số) (∗)- Nếu d≠ 0, có 2 cách chọn chữ số dChọn chữ số a có 4 cách chọnChọn chữ số b có 4 cách chọnChọn chữ số c có 3 cách chọnTheo quy tắc nhân có: 2.4.4.3 = 96 (số) (∗∗)Từ (∗) và (∗∗) theo Quy tắc cộng ta có 60+96=156 (số)

Câu 2: Bạn An có 5 bông hoa hồng khác nhau, 4 bông hoa cúc khác nhau, 3 bông hoa lan khác nhau, bạn cần chọn ra 4 bông để cắm vào một lọ hoa, hỏi bạn có bao nhiêu cách chọn hoa để cắm sao cho hoa trong lọ phải có đủ cả loại.

Lời giải​

Bài toán xảy ra 3 trường hợp.+Trường hợp 1: Chọn 2 bông hồng, 1 bông cúc, 1 bông lan.- Chọn 1 bông hồng thứ nhất có 5 cách- Chọn 1 bông hồng thứ hai có 4 cách- Chọn 1 bông cúc có 4 cách- Chọn 1 bông lan có 3 cáchTheo quy tắc nhân, ta có 5.4.4.3=240 cách (1)+Trường hợp 2: Chọn 1bông hồng, 2 bông cúc, 1 bông lan.- Chọn 1 bông hồng có 5 cách- Chọn 1 bông cúc thứ nhất có 4 cách- Chọn 1 bông cúc thứ hai có 3 cách- Chọn 1 bông lan có 3 cáchTheo quy tắc nhân, ta có 5.4.3.3 = 180 cách (2)+Trường hợp 3: Chọn 1 bông hồng, 1 bông cúc, 2 bông lan.- Chọn 1 bông hồng có 5 cách- Chọn 1 bông cúc có 4 cách- Chọn 1 bông lan thứ nhất có 3 cách- Chọn 1 bông lan thứ hai có 2 cáchTheo quy tắc nhân, ta có 5.4.3.2=120 cách (3)

Từ (1), (2), (3), theo quy tắc cộng ta có: 240+180+120=540 cách

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

  • Cách bấm tan trên máy tính

  • Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính fx 570vn plus

  • Cách tính công sai cấp số cộng

  • Từ các số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau?