Bài tập tiếng anh lớp 7 bai 16 năm 2024

 • Bài tập tiếng anh lớp 7 bai 16 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Bài tập tiếng anh lớp 7 bai 16 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

 • 1. hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi câu sau: 1. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school. 2. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment. 3. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus. 4. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh? 5. Where your new friend ( live)…………………………., Nga? - She (live)…………………….on Hang Bac street. 6. You (be)…………………..in class 7A ? - No. I (be)……………………in class 7D. II. Em hãy nhìn vào tấm thẻ hội viên sau rồi sử dụng những thông tin đó để hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới. MEMBERSHIP CARD NAME : Nguyen Huu Son AGE : 14 GRADE : 7 SCHOOL : Ngo Si Lien Secondary School HOME ADDRESS : 137 Ngo Quyen Street Foreigner : Good evening . What’s your name? Son : My name is Son. Foreigner : What (1)………………………………………………...............................? Son : It’s Nguyen. Foreigner : How (2)……………………………………………………………………...? Son : I’m 14 years old. Foreigner : Good . And which (3)…………………………………………………………? Son : I’m in grade 7. Foreigner : What (4)……………………………………………………………………..? Son : I study at Ngo Si Lien Secondary School. Foreigner : And the last question. Where (5)…………………………………………………? Son : 137 Ngo Quyen street. III. Em hãy chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào mỗi chỗ trống. 1.There are ……………….............. trees behind my house. 2. Linh has a…………………...... of friend in Ha Long city but he dosen’t have ………………………….. friend in Ha Noi. 3. Is there………………………eraser on the table ? - No. There is only ………………………… ruler and ………………………….pens. 4. Are there …………………….. flowers in your school’s garden? 5. My new school has ……………………………..of classrooms. 6. How ……………………... store are there in your street ? - There are a …………………………. IV. Em hãy sử dụng những từ gợi ý để viết thành một đoạn hội thoại ngắn theo mẫu dưới đây. Ví dụ : 0. your house / school / 3km / go / bicycle. S1 : How far is it from your house to school ? S2 : It’s three kilometers. S1 : How do you go to school ? S2 : I go by bicycle.
 • 2. house / hospital / 10km / travel / motorbike. 2. Your house / university / 400m / walk. 3. Lien and Lan’s house / uncle’s farm / 5km / cycle. 4. Mirs. Chi’s town / Ho Chi Minh City / over 1,000km / there / plane. 5. Mir. Thanh’s house / factory /16km /car. V. Em hãy điền một từ thích hợp vao mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Minh is my new classmate. He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ………………. Bac Giang Town and his parents still (3)……………………. There. Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………... his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy Street. Our (5) …………….. is in the center of Ha Noi, so (6) ………………... is about 8 kilometers from his new house (7) ……………….. school. Every day Minh gose to school (8) ………………bike. Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………….. many friends in Ha Noi. He also (10) ……………... his parents and his friends in Bac Giang. VI. Em hãy cho dạng đúng của từ in đậm để hoàn thành mỗi câu sau. Ví dụ : 0. My room is …………. Smaller ………than his room. SMALL 1. Today Lien is ………………… his because she misses her parents. HAPPY 2. Trung’s new house is ……………… than his old one. BIG 3. They are ………………… to there teacher. TALK 4. There are thirty-six ………………… in our school. CLASS 4. He dosen’t have many ……………….. in Ha Noi. RELATE VII. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B. A 1. How do you go to school ? 2. How far is it from here to your house ? 3. How old are you ? 4. How are you today ? 5. How is your new house different from your old one ? 6. what is your middle name ? 7. Where do you live ? 8. Who are you talking to ? 9. Why are you unhappy ? 10. Which class are you in ? B a. Pretty good. b. Because I miss my family. c. It’s van. d. I walk. e. Mirs Ngoc. f. 12A. g. About 7km. h. It’s bigger. i. 78 Hoang Hoa Tham Street. j. 13 years old. VIII. Em hãy cho từ trái nghĩa của những từ sau. 1. new …………........ 6. far …………………... 2. big ……………... 7. uncle …………………… 3. happy ……………… 8. grandfather …………………... 4. good ……………… 9. similar ………………….... 5. noisy ……………… 10. interviewer …………………… IX. Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn điền vào mõi chỗ trống để hoàn thành đoan hội thoại sau. Good morning Her name I’m from I live with Me too Nice to see you again Please to meet you See you later What’s Where’re Hoa : ………………………….., Trung. Trung : Hello, Hoa. ……………………………. Hoa : …………………………..Trung , this is our new classmate
 • 3. Mai Mai : Nice to meet you, Trung. Trung : ……………………….. you from , Mai? Mai : ……………………….. Ha Long , but ………………………….. my aunt in Ha Noi. Trung : ……………………….. your address ? Mai : 63 Hang Dao street . Trung : Oh. Goodbye for now. ………………………………. Hoa & Mai : Goodbye . X. Em hãy xắp xếp những từ sau đây thành câu có nghĩa. 1. House / is/ the market / far / to / from / how / it / Trang’s ? 2. lives / street /grandparents / he / Hoang Quoc Viet / his/ on / with . 3. many /old / students / my / have / doesn’t / class . 4. Mrs / the boy / to / who / Quyen / talking /is ? 5. smaller / new / old / her / Hoa’s / one / school /is / than . 6. gose / bus /Hoang /day / work / Mrs /every / to / by. 7. new / from /one / is / house / his / how / different / Minh’s / old ? 8. because / parents /is / she / Nguyet / misses / unhappy / her. 9. friends / town / lot / does / her / Nhung / of / in / a / have ? 10. lunch / o’clock / going / it’s /and / the / twelve / we’re / to /room. GÓC ĐỐ VUI CATEGORIES QUIZ Em hãy chọn một đáp án đúng cho những câu sau. 1. His name’s Jack London , so Jack is a ……….. a . surname b. first name c. girl’ name 2. A supermarket is a ………. a. job b. farm c. shop 3. Coffee is a ……… a. meal b. drink c. place 4. A teacher is a …….. a. job b. school c. person 5. Viet Nam is a …….. a. language b. nationality c. country 6. Seven is a ……. a. number b. color c. date 7. A bus – stop is a ……. a. bus b. place c. means 8. The Mekong is a ……. a. sea b. mountain c. river 9. Mirs. Brown is ……… a. a child b. married c. not married 10. Nice to see you is a ……… a. greeting b. goodbye c. question
 • 4. cho dạng đúng của động từ trong ngoặc của mỗi câu sau . 1. You …………… (be) free next Sunday morning , Tan ? -No. I and my brother………….. (visit) our grandmother 2. Trang …………...(not be) in her room at the moment. She………….(cook) in the kitchen. 3. Would you like ………….(have) breakfast with eggs , children? 4. Lien …………….(not go) to the movie theater tomorrow. She ………….. (stay) at home and watch TV. 5. You ………………(like) your new school , Mai? - Yes. But I’m unhappy because I …………….. (not have) many friends. 6. Let’s ……………..(meet) at o’clock in front of the park. II. Em hãy chọn một từ không cùng nhóm nghĩa với những từ còn lại. Ví dụ : me him them our Trả lời: our 1. February Saturday December June 2. nevous worries happy moment 3. third twelve fourteen twenty 4. tell see will let 5. directory sometime calendar distance III. Em hãy đọc những đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới Our neighbor, Mr. Duong , will sail from Cam Ranh tomorrow. We will meet him at the harbor early in the morning. He will be in his small boat, Lac Viet. Lac Viet is a famous little boat. Mr. Duong will leave at eight o’ clock, so we will have a lot of time . We will see his boat and then we will say goodbye to him. He will be away for two months. We are very froud of him . We will take part in an important race across the Atlantic. 1. Who will you meet at Cam Ranh Habor early tomorrow morning ? 2. Where will he be ? 3. What time will he leave ? 4. Will you say goodbye to him or will you travel with him ? 5. What will he take part in ? IV. Em hãy điền một giới từ vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau. 1. Viet lives ……………….. his aunt and uncle ………………… 83 Hoang Van Thu Street. 2. Her birthday is ………………… October, 17th . 3. Our party will be …………….. ten o’clock to half past eleven …………………. The morning ………………………. Sunday. 4. What our place ……………………birth, Nam ? 5. Trung will have party ……………………. Her birthday ………………. Home. 6. I’ll wait ……………………. You outside the stadium. V. Em hãy viết theo cách đọc những ngày tháng sau. Ví dụ : 1/1 : the first of January 1. 3/2 ………………………. 6. 26/3 …………………………... 2. 20/11 ………………………. 7. 19/8 …………………………... 3. 30/4 ……………………… 8. 10/10 …………………………… 4. 22/12 ………………………. 9. 7/5 …………………………… 5. 2/9 ………………………. 10. 27/7 …………………………… VI. Em hãy sắp sếp những câu sau thành bài hội thoại hợp lí.
 • 5. on April ,27th . 2/ …………………… B. Today is April 23rd . 3/ …………………… C. Yes, that right. 3/ …………………… D. What day is it today, Nga ? 4/ …………………… E. Oh, when is it ? 5/ …………………… F. That’s on Sunday . 6/ …………………… G. It’s Nguyet birthday soon. 7/ ……………….. …. VII. Mỗi câu sau có một lỗi sai về ngữ pháp, em hãy tìm và chữa lại cho đúng. Gạch chân lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống cho trước. Ví dụ : 0. I are in grade seven. 0/ ……… am ……… 1. How old Hoa will be on her next birthday ? 1/ ………................................ 2. Would you like seeing a movie with me tonight ? 2/ …………………………… 3. Nhung’s birthday is in the nith of March. 3/ …………………………… 4. We don’t will have a part next Friday. 4/ …………………………… 5. Today is Thursday, the two of November. 5/ …………………………… 6. Hoang doesn’t have a lots of friends in her new school. 6/ …………………………… 7. What are your telephone number, Phuong ? 7/ …………………………… 8. Mai will goes to Hai Phong tomorrow afternoon. 8/ …………………………… 9. Who are you and your friends talk about ? 9/ …………………………… 10. Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai Street. 10/ ………………………….. VIII. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hội thoại sau. Interviewer : Ok. Now, (1) ………………………………………..? Hieu : My name’s Le Thanh Hieu. Interviewer : (2) ……………………………………….. Hieu ? Hieu : It’s H-I-E-U. Interviewer : H-I-E-U. Thankyou. And (3) ……………………………………..? Hieu : Mydate of birth is May, 29th . Interviewer : (4) ……………………………………? Hieu : It’s 14 Kim Ma Street, Ha Noi. Interviewer : I’m sorry, is that 14 or 40 ? Hieu : 14. One four. Interviewer : Thank you. And (5) ……………………………………………..? Hieu : It’s 8349224. Interviewer : Can you repeat that, please? Hieu : Yes, 8349224. IX. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau. Ví dụ : 0. We …………………….. in class 7A. A. is B. am C. are D. be 1. Her birthday is on the ………………. Of july. A. twelve B. twelveth C. twelfth D.twelf 2. Duyen ……………………… with us to the museum next weekend. A. won’t go B. dosen’t will go C. won’t goes D. not will go 3. Minh will be eighteen …………………. His next birthday. A. in B. at C. of D.on 4. “……………….. will clean the classroom tomorrow ?” – “ Tu and Manh”.
 • 6. Who C. When D.Where 5. I ………………… a birthday party on Tuesday, November, 10th . A. will having B. having C. am having D. be having X. Em hãy viết một tấm thiệp mời sinh nhật theo những thông tin sau.  Your name : Hien  Your friend’s name : Ngoc. Day of the birthday party : Thursday, 6/2.  Place of the party : Your home, 39 Nguyen Van Cu Street.  Time : 7 – 9.30 evening. Telephone number : 7850347 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… G ÓC Đ Ố VUI MONTHS QUIZ Em hãy điền đúng tên tháng vào m õi câu sau. 1. ……………………. takes its name from Julius Caesar. 2. ……………………. has the fewest days. 3. ……………………. is the longest ( number of letters ). 4. ……………………. has Christmas on the twenty – fifth. 5. ……………………. has thirtyday and eight letters. 6. ……………………. starts the letter O. 7. ……………………. has the letter L at the end. 8. …………………... is the last month in summer. 9. ……………………. is the first month. 10. ……………………is the shortest (number of letter ). 11. ……………………is also a verb (soldiers do it). 12. ……………………is also a girl’s name in English. UNIT 3. I. Em hãy cho dạng so sánh hơn kém và cao nhất của những tính từ sau. Adjective Comparative Superlative Cheap Hot Comfortable Happy Good Beautiful Cheaper ……………....... ………………… The cheapest ……………… ………………
 • 7. dùng cấu trúc cảm th án : What + noun phrase để viết lại nh ững c âu sau. V í d ụ : 0. The living room is very lovely. What a lovely living room! 1. The movie is very interesting. 2. This bed is very comfortable. 3. That car is very fast. 4. The dress is very beautiful. 5. The test is very difficult. 6. The weather is very awful. 7. The cake is very delicious. 8. The picture is vey expensive. 9. The yard is very large. 10. The boy is very friendly. III. Em hãy cho dạng đúng của tính từ so sánh trong ngoặc để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Interviewer : Excuse me. Can I ask you some questions about this health club ? Kien : Yes , of course. Interviewer : Fist of all . Why do you come to the health club? Kien : Because I fell fitter (fit)0 and ( healthy ) 1 Interviewer : Fine. And how can we make the health club (good)3 than it is now? Kien : Hmm. We need ……………………( big)4 changing rooms. They’re ………………. (bad )5 part of the club. Yes, the changing rooms are ……………….. (important)6 thing for me. Interviewer : I see. What about ………………………(low)7 prices? Kien : Yes, this is ……………………(expensive)8 club in the town. The Youth club is …………………… (large)9 but it’s …………………..( cheap)10. It is about 30.000 VND a month. Interviewer : Good, thank you very much. V. Em hãy sắp sếp những từ dưới đây theo ba nhóm từ bên dứới. actor bathroom dining room dishwasher dryer
 • 8. kitchen nurse refrigerator sitting room stove student washing machine Jobs Rooms Objects …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………. ………………….. ………………….. ………………….. …………............... VI. Em hãy điền một danh t ừ chỉ nghề nghiệp thích hợp cho mỗi câu dưới đây. V í d ụ : 0. She teachers is in a school. She is a teacher . 1. He works in a hospital. He takes care of sick people. He is a …………………….. 2. She writers articles for newspapers. She is a …………………………… . 3. He works in a hospitals. He takes care of people’s teeth. He is a ……………………. . 4. He works on a farm. He grows vegetables and raises cattle. He is a ………………….. . 5. She works in a studio. She paint pictures. She is a ……………………… . VII. Em h ãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the roads? According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident. Older drivers ar more careful. Young mem have the worst accident records of all. They often choose faster cars with bigger engines. One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver. When young male drivers have there friends in the car, their driving become worse. When there wife or girlfriend is in the car, however, there driving is better. But opposite is true for women. Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car. 0. Who have the worst accident records of all?  A. Young men B. Young women C. Old men D. Inexperienced men 1. According to the survey, who are the most likely to have an accident ? A. Young and experienced drivers. B. Old and inexpericenced drivers. C. Young and old drivers. D. Young and inexpericenced drivers. 2. Young men often choose ………………………….. . A. expensive cars. B. fast cars with big engines. C. slow cars with big engines. D. fast car with small engines. 3. Who have an effect on the driver ? A. passengers B. policemen C. children D. journalists. 4. When young male drivers have the wife of girlfriends in the car, their driving becomes …………………………. A. worse B. better C. slower D. faster IX. Em hãy dung từ gợi ý để viết hoàn chỉnh những câu sau. Ví dụ : 0. The Nile / longest / river / world. The Nile is longest river in the world. 1. Trang / the / good / student / our class . 2. Refrigerator / next /closet / and / front / dishwasher.
 • 9. train / slower / but / intersesting /traveling / plane. 4. Miss / Hue / take care / sick children /same hospital / as / mother. 5. Which / most / suitable house / Mr. Lam /and / family ? 6. Uncle / farmer / and / grow / lot / vegetables / his farm. 7. It / difficult / find / a partment / Ho Chi Minh city ? 8. Brazil / most / successful / soccer team / world. 9. Who / the / fat / person / your / group? 10. Lesson / this year / long / and / more difficult / those / last year. X.Em hãy dịch những câu sau sang tiếng anh. 1. Một bãi biển mới đẹp lam sao ! Chúng tôi sẽ đến đó vào dịp hè này. 2. Tokyo là một trong những thành phố đắt nhất thế giới. 3. Cuộc sống ở thành phố ồn ào hơn nhưng thú vị hơn cuộc sống ở nông thôn. 4. Chị gái mình là một nhà báo. Chị ấy viết bài cho báo thanh niên. 5. Máy bay là một phương tiên giao thông nhanh nhất. GÓC ĐỐ VUI GENERAL KNOWLEDGE QUIZ Em hãy chọn từ điền vào mõi chỗ trống thích hợp để hoàn thành mõi câu sau. Lead gold iron 1. ………......... is heavier than …………………., but ………………….. is the heaviest. Venus Mars the Earth 2. …………….. is father from the Sun than……………………..., but ……………… is the fathest. Russian Canada China 3. ……………… is bigger than ……………….., but …………………… is the biggest. A rocket engine a jet engine a diesel engine 4. ……………… is more powerful than ……………………….., but …………………….. is most powerful. Rio de Janerio Singapore Cario 5.……………………. is closer the to the equator than …………………, but ……………….. is the closest .
 • 10. số 1 Written test 1 Time : 45 mi Câu 1. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi cau sau. (20đ) 1. Mr Thanh …………………. ( be ) a doctor. He ……………… ( work) in a hospital in the city center. Every day he …………………( catch ) the bus to work. 2. What your sister ………………….. ( do ) now? - she ……………… ( cook ) dinner in the kitchen . 3. We ……………… ( not go ) camping next week. We ……………………( visit ) the museum. 4. Miss Van is a journalist. She (not write) for Lao Dong Newspaper. She …………….. ( write ) for Nhan Dan Newspaper. 5. I’d like ……………… (join) your club. Câu 2. Em hãy chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với những từ còn lại.(10đ) Ví dụ : a. name b. happy c. late d. date Trả lời : b. happy 1. a. great b. beautiful c. teacher d. means 2. a. wet b. better c. rest d. pretty 3. a. horrible b. hour c. house d. here 4. a. party b. lovely c. sky d. empty 5. a. stove b. moment c. sometime d. close Câu 3. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau. (20đ) Clifornia is the ………………. (1) famous state the USA. It isn’t …………… (2) biggest state; that Alaska. But it ……………….. (3) the largest population and it’s certainly the muos important state ………………. (4) the US economy. It’s richer …………….. (5) most countries in the worl . The coast has …………………… (6) of the best climates in the USA; ………………….. (7) is warmer and dryer than most places. Some people would also ………………….. (8) it’s the most beautiful! But California has some ………………………. (9); Losangeles has one of th worst crime rates ……………….. (10) any US city. Câu 4. Em hãy đăt câu hỏi phần gạch chân ở mỗi câu sau. (10đ) 1. The party wil start at seven o’clock in the morning. ………………………………………………………... 2. I’m talking to Mrs. Nga. ……………………………………………………………. 3. It’s five kilometers from our house to the mountain. ……………………………………………………………. 4. Her family name is Tran. ………………………………………………………………… 5. They live at 83 Son Tay Street. ………………………………………………………………….. Câu 5. Em hãy cho đúng dạng của tính từ so sánh trong ngoặc.(20đ)
 • 11. …………………….. student in our class.(good) 2. July is …………………….. than August. (hot) 3. What’s …………………….. day in your life? ( happy) 4. These bags are ………………….. than those ones. (expensive) 5. That is ………………………. armchair I have. (comfortable) 6. Is Vietnam …………………….. than Bristain ? (large) 7. Living in the city is ……………….. than living in the countryside. (noisy) 8. What ………………… moustain in Viet Nam? (high) 9. That move is ………………… tan this one. (boring) 10. Who is …………………. Teacher in your school? ( young) Câu 6. Em hãy viết lại mỗi câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa câu không đổi . (20đ) Ví dụ : 0. My house is bigger than your house. Your house is smaller than my house. 1.The black car is cheaper than the red car. The red car ………………………………………………………………….. 2. There is a sink, a tud and a shower in the bathroom. The bathroom……………………………………………………………….. 3. No one in the group is taller than Trung. Trung ………………………………………………………………………. 4. Do you have a better refrigerator than this ? Is this ……………………………………………………………………….. 5. My house is the oldest house on the street. No house ……………………………………………………………………. - The end -
 • 12. hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. 1. It’s 10 o’clock in the morning. We (stay) ……..................... at home. I ( play) ……................... video games and my sister ( read ) ………………… a book in her room. 2. How many books your library (have )………………….., Lien ? - It (have ) …………………… a lot, about one thousand. 3. In Viet Nam there (be) ……………………….. no lesson Saturday. 4. Hoa’s brother (go) ……………………… to the library every afternoon. He (like) ……….............. reading science books, but he (not like ) …………………. history and geography books. 5. How we (find) …………………….. a book in the library ? II. Em hãy chọn từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Books play a very ………………… (1) part in your life. It’s true that every family …………………. (2) books. We can …………………(3) books every where. We can …………………(4) many things from books. Books ………………….(5) us in self- ducation and deciding ……………….. (6) in life. Today, there are a lot of public ……………….. (7) in our country and all people have the right to ………………..(8) them. Each year hundreds of new books for ………………….(9) appear in Viet Nam. The books are very …………………… (10) and children like reading them very much. III. Em hãy ghép những cụm từ và chữ số tương ứng ở 3 cột A,B,C. Ví dụ : 6.40 = forty past six = twenty to seven A B C 7.15 twenty past eigh fifty past three 8.20 ten to four seven fifteen 12.30 a quarter past seven nine foty fine 9.45 half past twelve eight twenty 3.50 a quarter to ten twelve thirty IV. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lý. Children has help important interesting Learn libraries problems see use
 • 13. điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoan thành những câu sau. 1. The magazine are …………… the shelves ………………. the right. 2. Those books …………. the back ………….. the library are ………… English. 3. When I go to the library, I sit and read …………… wonderful things. 4. The science books are …………… the rack …………. the conner of the room. 5. It’s easy to find a book ……………… the title. 6. These cards are in alphabetical other and …………………. author. VI. Em hãy tìm một từ thừa ở mỗi dòng trong đoạn văn sau. Good morning and welcome to our library. It’s the most 0/ ……...most…… largest library in the city. You can find all much kinds of 1/ ………………... books, magazines and newspapers here. To finding a book is 2/………………… very easy. The only thing you can do is to by look in the card 3/ ………………… index. These cards show the subject and they cards are in 4/ ……………….. alphabetical order by with both title and author. And now 5/ ………………… please hve a look at shelves. These shelves they on the right 6/ ………………… have there magazines newspapers and dictionaries. Those 7/ …………………. Shelves on the left library have sceince books and reference 8/ …………………. books. And those chelve at the comeback of the library have 9/ ………………… lot history, geography, literature books. 10/ ………………… VII. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau. 1. English is an ………………… and important subject. INTERESTING 2. The most popular after-school ………………… in our country are foodbal, badminton and basketball ACT 3. Today we have literature, ………………... education and history. PHYSICS 4. The cards in the library are in ………………. order. ALPHABET 5. The library in our city has over 50 ………………… . EMPLOY VIII. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới. 1/ ……………...................... 2/ ………………………….. 3/ ………………………….. 4/ ………………………...... 5/ …………………………. 6/ …………………………. 7/ …………………………. 8/ ………………………..... A : What time are they ? B : Literature. It’s an interesting subject. C : I have English, history, music and physical education. D : What’s your favorite subject, Minh ? E : I have literature classes on Monday, Wednesday and Friday. F : Today is Monday, so you have a literature class. What other classes do you have? G : When do you have it ? H : On Monday and Wendnesday my literature classes are at 7.00 On Friday it’s at 9.40.
 • 14. peter and my day usually begins at six thirty. I get up and do some exercises for about fifteen minutes. Then I take and my shower. After that I get dressed and hve breakfast with my family. I usually have a light breakfast with bread and eggs. At seveb thirty I leave for school. I generally take the bus to school. I catch the bus near my house and then walk from the bus-stop to my school. It takes about twenty minutes to get to school. My first class is at half past eigh and I usually finish school at three. Sometimes I stay late to have a game of volleyball or work in the library. I usually reach home at around four o’clock. After that I often have more homework to do. Sometimes I watch TV or go out with friends after dinner. Ioften go to bed about a quarter to eleven. 1. What time dose Peter’s day usually begin? 2. What dose he have breakfast with ? 3. How dose he go to school? 4. How long dose it take him to ge to school 5. When is his first class ? 6. What time dose he usually finish school ? 7. Why dose he sometimes stay late ? 8. Dose he come home at six o’clock ? 9. What dose he do when he gets home ? 10. What dose he sometimes do after dinner ? IX. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc đẻ hoàn thành mỗi câu sau. 1. They are ( studying / study) science at the moment. 2. We can have a picnic either on Saturday ( and / or ) on Sunday. 3. What time ( dose Trung have / is Trung has ) music class? 4. The math books are ( on / at ) the right. 5. What ( other / others ) classes do you have on Thursday ? 6. Is volleyball( a / an ) unpopular after-school activity ? 7. We have four ( ten-minutes / ten-minute ) breaks each day. 8. These ( shelf / shelves ) on the left have dictionaries and literature in English. 9. In geography, we study the world, ( its / it’s ) rivers and mountain ranges. 10. This is our library and ( that / those ) are our books. X. Em hãy dung từ gợi ý để viết hoàn chỉnh mỗi câu sau. 1. It / easy / find / book / either / author / title. 2. Those / book / back / lbrary / be / VietNamese. 3. Your father / watch / TV / sitting room / the moment? 4. Magazines / newspapers / be / the rack / conner / the left. 5. Our library / one / the / large / libraries / city. UNIT 5 I. Em hãy chọn một đáp án đúng A, B ,C hoặc D cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau. Ann lives in Lon Don. She is twenty-nine and ……………… (0) for the BBC. She interviews people on an early morning new program called The World Today. Every weekday she get up at 3.00 in the morning because the program starts at 6.30. She
 • 15. work because it is exciting and she meets a lot of very interesting people , but she love her weekends, ……………………. (2) On Friday she comes home from the BBC at about 2.00 in the afternoon and she just ……………. (3) .On Friday eveningsshe ……………. (4) out, but sometimes a friend comes or dinner. He or she brings wine and they cook. Ann loves cooking. They …………… (5) music or just chat. On Saturday mornings she get up at 9.00and she goes …………………… (6). Then in the evenings she sometimes goes to the theatre or the opera …………….. (7) a friend-she loves opera. Then they eat in her favorite hinese restaurant. On Sunday morning she stays in bed late. She dosen’t get up ………………… (8) 11.00. Sometimes in the afternoon she visits her sister. She lives in the country and has two ……………… (9). She likes playing with her niece and nephew, but she leaves early ………………... (10) she goes to bed at 8.00 on Sunday evenings. 0. A. work B. works C. is work D. working 1. A. her B. she’s C. hers D. her’s 2. A. so B. too C. either D. and 3. A. relax B. relaxs C. relaxes D. relaxing 4. A. not goes B. isn’t go C. don’t go D. doesn’t go 5. A. listen B. hear C. listen to D. hear to 6. A. shop B. to shop C. shooping D. shops 7. A. to B. for C. of D. with 8. A. until B. to C. from D. on 9. A. child B. childs C. children D. childrens 10. A. and B. because C. or D. but II. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau. 1. In electronics, we learn to repair ………………… appliances. HOUSE 2. Nam is very ………………… in computer. INTEREST 3. Th ………………… students often play soccer or basketball. ENERGY 4. Walking in the rain gives me ……………… . PLEASE 5. ba will be a ………………. artist one day. FAME IV. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống đẻ hoàn thành đoạn hội thoại sau. Lien : Hello, Hung. (1)…………………………………………………………. today ? Hung : I have Math, Geography, Science and History. Lien : (2) ………………………………………………………………………………? Hung : I like History best. Lien : (3)……………………………………………………………. in History ? Hung : We study past and present evens in Viet Nam and aroud the world. Lien : And (4) ……………………………………………………………. At recess? Hung : I often play marbles and sometimes I play blindman’s bluff. Lien : (5) ……………………………………………………………………………… ? Hung : No,I never skip rope. It’s for girls. V. Em hãy ghép tên môn học ở cột B với định nghĩa phù hợp ở cột A. Ví dụ : 0. Physical education : Study how to keep fit. 1. literature a. Study past and present events in Viet Nam and around the world.
 • 16. Science 5. Electronics b. Learn to repair household appliances. c. Learn about books and write essays. d. Learn how things work e. Study different countries and their people. VI. Em hãy tìm một từ không cùng nhóm nghĩa với nhũng từ còn lại. Ví dụ : playing learning writing evening Trả lời : evening 1. swap card play card skip rope score goals 2. physic experiment literature biology 3. piano guitar singer violin 4. game talk drink eat 5. player worker painter typewriter VI. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T ( true ) cho mỗi câu đúng. F ( false ) cho mỗi câu sai so với thông tin trong bài. How many calories can your burn in one hour? Well, it all depends on the activity. You use calories all the time, even when you are resting. Reading, sleeping, sitting and sumbathing all use about 60 calories an hour. Very light activities use 75 calories. Examples are eating, wrinting, knitting, shaving, driving and washing up. Light activities which you about 100 calories an hour include playing the piano, getting dressed and having a shower. Under moderate activities which use between 100 and 200 calories an hour. These activities include climbing stairs, jogging, digging the garden and playing football. ……………1. The amount of calories we use an hour depends on the activity we do. ……………2. When we are resting we don’t burn calories. ……………3. Reading use as many calories as writing. ……………4. The calories we burn for eating and washing up are the same. ……………5. Sunbathing uses more calories than driving. ……………6. Having a shower uses only 100 calories an hour. ……………7. Walking is a very light activity. ……………8. Cycling and dancing use the same amount of calories. ……………9. Horse riding use the most amount of calories. ……………10. Playing football uses fewer calories than swimming. VII. Mỗi dòng trong đoạn văn sau co một lỗi sai, em hãy gạch chân lỗi sai đó và viết lại phần chữa lại vào chỗ trống cho trước. At school we often has four classes in the morning ( in the afternoon we aren’t go to school ).After each class we have a ten minutes break. It’s time for recess. After a hard lesson, this time is very importance. We are all happy an exciting. We can meet our friends and have fun. During the recess, the yard and classroomis very noisy. Many students sit and chatting. Some eat or drink. Some play games as blindman’s bluff or catch. Some girls skip rope. Some boys play marbles or swap cards. This activities only stop when the bell ring. Then on students go into they classrooms and begin new lessons. 0/ …… have …… 1/ ………………. 2/ ……………….
 • 17. ……………… 6/ ………………. 7/ ……………… 8/ ……………... 9/ ……………. 10/ …………….. IX. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (an, a, the hoặc 0 ) vào mỗi chỗ trống ở mỗi câu sau. 1. Lien learns to play ………… piano in her free time. 2. Exercise one is ………….. easy question. 3. Vietnamese students take part in diffirent activities at …………… recess. They can play …………… game of catch or join in ……………. match of soccer. 4. Football is …………….. outdoor game. 5. Mr. Thanh is……………….. same age as my uncle. 6. Trung is …………… He is in ……………… grade 10. He goes to school six days week. X. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa. Có thực hiện một số thay đổi. Ví dụ : 0. class / he / Ba / school / in /very much/be / enjoy / and / 7A. Ba is in class 7A and he enjoys school very much. 1. computer / use / science class / in / hoa / computer / a / learn / her / to. 2. friends / common / recess / Eating / with / be / aways / the most / relax / talk / at / and / of. 3. indoor / begin / Everyone / classes / go / and / again . 4. household / the sitting-room / repair / brother / some / in / My / now / appliances. 5. noisy / the bell / yard /very / ring / until /be / The. GÓC ĐỐ VUI VERB SQUARE Em hãy hoàn thành hình vuông dưới đây bang cách chọn một động từ thích hợp điền vào chỗ trống ở mỗi câu sau. Chữ cái đầu tiên của mỗi từ là chữ cái cuối cùng của từ đứng trước. 1.t’s ………………………….! Let’s do the first one ! 2. Can you …………………… me the way to the station? 3. Will the teacher …………………. you come in if you’re late? 4. I’d like to ………………. you for all your help. 5. Please ……………. on the door before you go in. 6. You can ……………… the book . I don’t need it. 7. Could you ……………. the shooping on the table? 8. Do you want me to ……………. your book back to the library ? 9. What time does the film …………………………………………? 10. I haven’t got much homework to…………………. tonight ? 11. It’s very difficult to …………………. your writing. 12. I …………….. about her every night. 13. Can you ……………………me outside the town hall?
 • 18. like to ………………….. your meal now ? 15. I must …………………… to my father about it. 16. Mummy! Can you come and …………………. me goodnight? 1 S T A R 2 T 3 4 1 Unit 6 I.Em hãy chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành mõi câu sau: 1. Why you (make) ……………………….so much noise in your room, Lan? - We (rehaearse)………………………..a play for the school anniversary celebrations. 2. My sister (practice) ……………………………the violin in the club twice a week. 3. They (give) ……………………..a farewell party next week. 4. What your father usually (do) ……………………….in the evening? - He usually (watch) …………………….TV, but sometimes he (read) ……………….books. 5. We (not go) ……………………..to the cinema very often. 6. I (see) ………………….a movie next Saturday. You (go)………………..with me? II. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi: My name is Huy and fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this doesn’t worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching anything, not even old boots. After spending the whole morning on the river, I always go home with an empty bag. “You should give up fishing”, my friends say. “ It’s a waste of time”. But they don’t know that I’m not really interested in fishing. I’m only interested in sitting in a boat and doing nothing at all! 0. Huy’s hobby is ……………………. A. fishing B. sports C. catching boat D. swimming 1. When he was fishing, he often catches……………………………….. A. old boots B. rubbish C. a lot of fish D. nothing 2. When does he usually go fishing? A. in the morning B. at noon C. in the afternoon D. in the evening 3. What does Huy friend advise him? A. go fishing at night B. stop fishing
 • 19. other rivers D. spend less time on fishing 4. Where does Huy sit to fish? A. on the river bank B. at a large lake C. in a boat D. in the sea 5. What does Huy do when he fishes? A. reads books B. listens to music C. does nothing D. talks to other fishermen III. Em hãy chọn một từ ở cột bên trái không cùng nhóm nghĩa với từ in hoa. Ví dụ: MONTH Friday February July November May Trả lời: Friday 1. MUSICAL INSTRUMENT guitar violin piano song flute 2. SPORTS volleyball soccer badminton tennis concert 3. SUBJECTS Comics Biology Math physics Literature 4. ENTERTAINMENT do assignment listen to music watch TV see a movie collectstamps 5. CAREER worker teenager singer engineer painter IV. Em hãy chọn dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau. 1. Ba has a large________________of foreign stamps. COLLECT 2. Nam is not very ______________. He never plays games. SPORT 3. If you want to have a __________ body, you should play sports. HEALTH 4. In most countries, there are organizations especially for………………….. TEEN 5. There are many kinds of …………………for young people. ENTERTAIN V. Em hãy sắp sếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lí. 1. At 6 o’clock in the evening. 2. I’m not sure. I will call on Monday. 3. It’s my birthday next Saturday. Would you like to come to my birthday party? 4. OK. See you then. 5. I’ll see you next Saturday. After the party we’re going to see a movie. Will you join us? 6. Yes, I’d love to. But what time? 7. I’ll come to your house at that time. VI. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mỗi câu sau. 1. Vietnamese teenagers help old people by cleaning their yards or painting their houses. 2. Viet doesn’t want to go to my house because he has too many assignments. 3. It is Thursday tomorrow. 4. Lien’s brother is practicing the guitar now. 5. My uncle and I go to the tennis club once a week. 6. They will fly to Brazil next month. 7. We are going to visit the Natural Science Museum next weekend. 8. You should invite our former classmates to your birthday party. 9. Trung usually borrows his brother’s motorbike. 10. Our children have to do a lot of homework every day. VII. Em hãy điền một động từ thích hợp cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. “Do you like sport?” You can hear this ………………….(1) very often. Many people answer “Yes, I do”, and ………………(2) think about watching a game of football at a stadium, or
 • 20. while sitting in a comfortable armchair. But watching sports events and going in for sports…………………………(4) two different things. Let’s hope that you prefer the second. Sport holds ……………………..(5) important place in our life. When you listen to the radio early in the morning, you can always ………………………(6) sports news. When you open a newspaper, you will always find …………………….(7) about some game or other or an article about your favourite kind of sport. Especially interesting are stories ………………………..(8) famous men or women in the world sport, how they became champions and about ………............. (9) plans for the future. Television programmes about ………………….(10) are also very popular, and you can watch something practically everyday. VIII. Em hãy một câu đúng trong 3 câu đã cho. Ví dụ: a. What should we do this evening? b. What we should do this evening? c. What should we doing this evening? Câu đúng: a. What should we do this evening? 1. a. Would you like having lunch with me? b. Would you like to have lunch with me? c. Would you like to having lunch with me? 2. a. We’re going study in the library together. b. We will going to study in the library together. c. We’re going to study in the library together. 3. a. What does Trang play usually in the afternoon? b. What does Trang usually play in the afternoon? c. What usually does Trang play in the afternoon? 4. a. Let’s stay at home and watch TV. b. Let’s to stay at home and watch TV. c. Let’s staying at home and watch TV. 5. a. How usually do you go swimming? b. What often do you go swimming? c. How often do you go swimming? IX. Em hãy đọc những câu sau rồi điền các trạng từ chỉ tần suất đã cho vào chỗ trống thích hợp. always generally sometimes seldom never THERE ARE TWENTY TRAINS A DAY FROM NEWPORT TO STENTION. 1. Only two of these trains stop at Blockley. These trains__________________stop at Blockley. 2. None of these train stop at Ramsey. These trains__________________stop at Ramsey. 3. All these trains stop at Stention. These trains__________________stop at Stention. 4. About ten of these trains stop at Newline. These trains__________________stop at Newline. 5. Eighteen of these trains stop at starbeck. These trains _________________stop at Starbeck.
 • 21. dung từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau. 1. Let/ go / cafeteria/ and / get / cold drink. 2. Lam / be / music room / now / and / learn / play / guitar. 3. How often / sister / practise / piano / Youth Club? 4. Your group / rehearse / play / school anniversary celebrations / present? 5. Tom / spend / most / time / lie / couch / front / TV. 6. If / you / tired / watch TV / come / me. 7. There / not be / good movies / show / moment. 8. You / going / sell / house / and / move / capital? 9. You / like / go / movies / me / tonight? 10. How / father/ always / travel / work / every day? Bài kiểm tra số 2 WRITTEN TEST 2 Time : 45 mi Tổng đi ểm : 100 đ Câu 1. Em hãy chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (20 điểm). 1. Look! That plane………………….(fly) towards the airport. It …………………..(land). 2. How often Lien………………………(practice) the piano in the club? - She ………………………(go) there twice a week. 3. I ……………………(not like) volleyball, so I ………………………(not learn) to play it. 4. At present we ……………………(rehearse) a play. Nam …………………….(play) the flute. 5. We…………………………(see) a movie tomorrow. You …………………..(join)us? Câu 2. Em hãy tìm từ à phần gạch chân có cách phát âm khác so với những từ kia. (10 điểm) Ví dụ: 0. A . fun B. run C. sun D. music Trả lời: D 1. A. orchestra B. chat C. lunch D. teacher 2. A. celebration B. collection C. education D. question 3. A. relax B. snack C. area D. atlas 4. A. receive B. score C. scout D. comics 5. A. rehearse B. hour C. household D. horible Câu 3. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (20 điểm) READING Who reads? All kind of people: the old, the (1)………………………,everyone. And why do people read? For (2) ………………….variety of reasons. Some for pleasure, and me some for (3) ……………………because they have to. And when do people (4) ………………….? Well sometimes not often, (5) ……………………..other people read all the time, day and (6) …………………. . But the most important question is what do (8) ………………….anything! Ask your family and friends all these (9) …………………….. . Then make your own answers (10) ………………………who read, what, why, and where. Câu 4. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau. (20 điểm) 1. My sister is a stamp……………………………. . COLLECT
 • 22. more young people want a university……………….. . EDUCATE 3. We are rehearsing a play for the school anniversary…………………. . CELEBRATE 4. The most popular …………………at recess is talking ACT 5. When I go to the library, I sit and read about ……………………things. WONDER Câu 5. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (10 điểm) 1. “Lan is in hospital’. “I know. I (am going to visit / will visit) her tomorrow”. 2. We can easily find a book in the library with either the author (and / or) the little. 3. When Nam is at school, he always wears (a / an) uniform. 4. There are (few / little) TV programs for teenagers. 5. What does your brother (do often / often do) on Sunday? Câu 6. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa (20 điểm) 1. at / the library / English / of / books / in / the back / are / those. ....................................................................................................... 2. learn / write / literature / about / essays / in / and / we / books / the. ....................................................................................................... 3. the bell / into / the students/ ten / and / go / past / rings / all / the yard / haft / at. ....................................................................................................... 4. play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to. ....................................................................................................... 5. dinner / like / come / would / to house / you / to / for / my? ....................................................................................................... - The end - Unit 7 I. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. On Mother’s Day sons and daughters visit their mothers and bring ………………..(1) flowers and little presents. The eldest son must ………………(2) his mother a good cake. If sons or daughters cannot be ……………………….(3) their mother on that day, the usually …………..... (4) her presents. Mother’s Day must be a day of rest ………………….the mother of the family, so her daughters …………………..96) the dinner on that day and lay the …………………….(7) and the sons help to ……………………(8) the plates and dishes after dinner. In the United States and Canada, Mother’s Day is the second Sunday in May. They have a …………………………(9) beautiful stamp for Mother’s Day in the United Sates. It shows the portrait of the ………………….(10) of James Whistler, one of the greatest American painters. III. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. 1. I hope the …………………….can repair our car quickly. A. mechanic B. reporter C. nurse D. journalist 2. My ………………..always comes early so I get my letters before I go to work. A. chemist B. porter C. mailman D. engineer 3. My tooth doesn’t stop hurting. I’ll go and see my ………………………. A. actor B. dentist C. writer D. teacher 4. She wants the …………………..to make a special cake for her daughter’s birthday. A. inspector B. musician C. architect D. butcher 5.That ……………………sells very good meat.
 • 23. shop ………………..where the washing powder is. A. nurse B. assistant C. baker D. mailman 7. The …………………….is showing them his plans of the new building. A. doctor B. pianist C. architect D. dancer 8. The boss wants his ………………………to type some letters. A. secretary B. novelist C. journalist D. musician 9. The ……………….gives the patient his medicine twice a day. A. butcher B. nurse C. operator D. porter 10. The …………….will take your suitcases to your room. A. porter B. author C. engineer D. hairdresser IV. Em hãy sử dụng những từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống thích hợp để hoàn thành bài hội thoại sau. a few a little less more many a lot too much Shopkeeper: Good morning. Customer: Good morning. I’m interesting in buying a motorbike. Shopkeeper: We have a lot (0) of nice motorbikes in the showroom. What type of motorbike do you want? Customer: A fairly new motorbike that isn’t _______________(1) big. Something that’s quite small. Shopkeeper: We have ____________(2) of motorbikes you’d like. Let me show you the Dream II over there. Customer: How _______________(3) is it? Shopkeeper: It’s only 17,000,000 VND! That isn’t ___________ (4) at all. Customer: I don’t know.17,000,000 seems to be quite _______ (5) of money. How old is it? Shopkeeper: It just over two years old but it hasn’t done _______ (6) kilometers. It only done 25,000. Customer: 25,00 ! That’s ________ (7) Shopkeeper: Not really. Most tow-year-old motorbikes have done ________________(8) than that. But you can have it for 16,500,000 VND. Customer: It’s still just __________ (9) too much for me. Shopkeeper: All right. You can take it for 16,000,000 VND. I can’t sell it for _______ (10) than that. Customer: Good. It’s a deal. V. Em hãy ghép một từ chỉ nghề nghiệp ở cột A với một việc làm thích hợp cột B.
 • 24. mailman ……. 1. A pilot …….. 2. An interpreter …….. 3. A hairdresser …….. 4. A nurse …….. 5. An actor …….. 6. A mechanic …….. 7. A journalist …….. 8. A receptionist …….. 9. A baker …….. 10. A shopkeeper B a. ………makes bread. b. ………looks after people in hospital. c. ……….writes for a newspaper. d. ………works in a hotel. e. ………translates things. f. ………sells thing . g. ………files a plance. h. ………cuts hair. i. ……….mends cars. j. ………. makes films. k. ………delivers letters. VI. Em hãy tìm một lỗi sai trong những câu sau rồi chữa lại cho đúng. Nếu câu không sai, ghi right. 1. Mrs Brown eats a few fruit for breakfast. 2. I have less books in English than my classmates. 3. We are going to have a two-weeks summer vacation in Hue next month. 4. My uncle is a architect and he works in Ho Chi Minh City. 5. Do American students have more vacations a year than Vietnamese ones? 6. Long usually stays up lately to do his homework. 7. how much hours does Hoa’s brother work a week? 8. In the future robots will do all the housework for me and you. 9. A farmer needs feeding the animals every day of the year. 10. Mr. Thanh doesn’t live in the country, and we don’t, too. VII. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới. Bobbi Brown is a very busy man. He is 60 years old and he has thirteen jobs. He is a postman, a policeman, a fireman, a taxi driver, a school-bus driver, a boatman, an ambulance man, an accountant, a petrol attendant, a barman, and an undertaker. Also, he and his wife, Magaret, have a shop and a small hotel. Bobbi lives and works on the island of Gigha in the west of Scotland. Only 120 people live on Gigha but in summer 150 tourists come by boat every day. Every weekday Bobbi gets up at 6.00 and makes breakfast for the hotel guests. At 8.00 he drives the island’s children to school. At 9.00 he collects the post from the boat and delivers it to all the house on the island. He also delivers the beer to the island’s only pub. Then he helps Magaret in the shop. He says: “Magaret likes being busy, too. We never have holidays and we don’t like watching televison. In the evenings Magaret makes supper and I do the accounts. At 10.00 we have a glass of wine and then we got to bed. Perhaps our life isn’t very exciting, but we like it.” 1. Where does Bobbi live? 2. How old is he? 3. How many jobs does he have? 4. What is his wife’s name? 5. How many people live on Gigha? 6. How do visitors come to Gigha? 7. What does Bobbi at 8 o’clock? 8. How many pubs are there on the island?
 • 25. family usually have holidays? 10. What does Bobbi’s wife do in the evening? VIII. Em hãy cho dnạg đúng của từ in hoa thành một danh từ chỉ nghề nghiệp để hoàn thành mỗi câu sau. Ví dụ: 0. Is your sister a ………..teacher…………? TEACH 1. My brother is a ………………..at Vietnam National University, Ha Noi. STUDY 2. That ………………..paints beautiful pictures. ART 3. Ask the …………………….if you can borrow this book. LIBRARY 4. That ………………….plays a lot of different instruments. MUSIC 5. Lan’s brother is a ………………………..He plays it very well. PIANO 6. If the machine goes wrong, tell the …………………. . ENGINE 7. We have a …………………….. who comes twice a week. GARDEN 8. Phone the …………………..if the lights don’t work. ELECTRIC 9. Miss Quyen is a …………………………. . She travels a lot. JOURNAL 10. You pay the …………………….. . She’s that lady over there. CASH IX. Em hãy điền những câu dứơi đây vào đúng cột nghề nghiệp. She wroks with children. He grows rice and vegetables. He answers the phone. He lives in the country. She corrects homework. She goes to foreign countries. He likes animals. He meets a lot of people. She looks after passengers. He works with a computer. He gives people room keys. She serves people with food and drink. She works in a school. She travels a lot. She works at home, too. He works in the field. She’s an air hostess. She’s a teacher. ................................................... ..................................................... ................................................... ..................................................... ................................................... ..................................................... ................................................... ..................................................... He’s a receptionist. He’s a farmer. ................................................... …………………………………. ................................................... ………………………………….. ................................................... ………………………………….. ................................................... ………………………………….. X. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu trong bức thư sau. Dear Peter, 0. I / pleased / that / you / your family / well. 1. Here / photo / my family / and / let / tell / you / us. 2. Father / mechanic / and / work / factory / suburb. 3. He / work / five days / week / about 40 hours. 4. He usually / work / morning / so he / free / afternoon. 5. In / free time / father / often / go / play / badminton. 6. Mother / teacher / and / teacher math / school / near / house. 7. So she / have / lot time / take care / house / and look / me. 8. Brother / 17 years / and he ./ grade 11.
 • 26. love / collect stamps / and have / hundreds / stamps ./ his collection. 10. Please write / me / soon / and / tell / more / your family. Best wishes, Mai Ví dụ: 0. I am pleased that you and your family are well. Unit 8. II. Em hãy chọn những câu cho trước điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành bài hội thoại sau. A. I’ll take the cheaper one. B. Oh, it’s for me. I want a guide book. C. I don’t have any children. D. Yes, please. I’d like a book about London. E. No, thank you. I want to use it now. F. That’s very heavy. Do you have a smaller one? G. Is it a good book? H. That looks better. How much is it? Assistant: Good morning. Can I help you? Tourist: (0)………..(D)…………………………………….. Assistant: For children or adults? Tourist: (1)..................................................................................... Assistant: A lot of tourists buy this one. Tourist: (2) .................................................................................... Assistant: What about this one with fewer pages? Tourist: (3) ................................................................................... Assistant: The hardback is ₤8, and the paperback ₤3.50. Tourist: (4) ................................................................................... Assistant: Fine. Shall I put it in a bag for you? Tourist: (5) ................................................................................... Assistant: Here you are. Thank you. Tourist: Thanks. Goodbye. III. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Take the bus Number 7 (1) ………………….Victoria coach station and get (2) ………………at the cinema. Walk back (3) ………………..Church Road, go straight (4) ………………….the roundabout and take the second turning (5) ………………. the left. Go straight (4) ……………… on, (6) ……………..the church and the park, (7) ……………..far as the traffic lights. You will see a little footpath on your left. Go (8) the footpath and my house is right (9) …………..front (10) ………………..you. You can’t miss it! V. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bức thư sau. Dear Lan, I’m ……………………..(0) to invite you to a party we ………………….(1) at the flat next Friday , December 14th . As you know, …………………….Lien’s 13th birthday next week and my birthday next month, ……………………..(3) we thought we’d celebrate together and have a joint party.
 • 27. if you know my address or not, but anyway, if you ………………… (4) the directions below, you shouldn’t get lost. Take the Number 15 bus from the station and ……………….(5) at the Star Hotel. Walk down Long Viet Road, past the Dan Chu Cinema, and then …………………… (6) the first turning on the right. That’s Le Loi Road. Turn left ………………..(7) the first junction, then go straight past the church as far as the next crossroads . …………………(8) and our block of flats is the second on the right. Do try and come. Of course you’re ………………….(9) to bring someone with you if you want to. Look forward ………………….(10) you then! Love, Mai 0. A. writing B. write C. writes D. to write 1 A. have B. are having C. going to have D. will has 2 A. it’s B. its C. they’re D. she’s 3 A. too B. but C. because D. so 4 A. to follow B. follow C. following D. follows 5 A. get up B. get by C. get on D. get off 6 A. have B. get C. take D. bring 7 A. in B. at C. of D. on 8 A. Right turn B. To right C. To turn D. Turn right 9 A. welcomed B. welcome C. welcoming D. to welcome 10 A. to see B. for seeing C. of seeing D. to seeing VI. Em hãy đặt câu hỏi thích hợp cho phần gạch chân ở những câu sau. 1. The souvenir shop is in front of the book store. 2. It’s five kilometers from my house to the supermarket. 3. It takes Mr. Lan fifteen minutes to walk to work. 4. We go to Ho Chi Minh City by train. 5. Trung will mail his letter to Bruce, his pen pal. 6. The stamps for your letter cost 8,000 VND. 7. Minh needs a phone card because she wants to give he parents a call. 8. There are over 1,000 stamps in Nam’s collection. 9. I’d like to buy some local goods. 10. Tam phones his uncle twice a month. VIII. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (a, an, the hoặc 0) vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau. 1. It takes me half…………………………hour to get to work by …………………..bus. 2. What does ………………….post – office sell apart from stamps. 3. I want to buy …………………envelope and ………………fifty thousand dong phone card. 4. Viet would like to send his letter to …………………… USA 5. Go along this road and take ……………….second turning on …………………..left. 6. My brother needs to buy …………………..stamp for …………………overseas mail. IX. Em hãy cho từ ngược nghĩa với từ trong ngoặc ở những câu sau. 1. I need to ……………………that bicycle. (BUY) 2. My friend would like to ………………..this letter to England. ( RECEIVE)
 • 28. and take the first street on the ………………….. (RIGHT) 4. The railway station is …………………….the stadium. (BEHIND) 5. An’s house is very ………………..the post office. (FAR) 6. From Ha Noi to Hue, it is a …………………..way. ( SHORT) 7. I’m going to wear my …………………..clothes. (OLD) 8. In Vietnam, mailing letters overseas is quite ……………………….(CHEAP) 9. I think I’ll catch the …………………..train tomorrow. (LATE) 10. Thuy doesn’t like that coffee. It’s much too ………………………. (WEAK) X. Em hãy sắp xếp những từ dứơi đây thành câu có nghĩa. 1. show / to / nearest / you / the way / bus-stop / could / me / the? 2. first / on / and / see / next to / take / turning / the left / will / the shoe store / the / it / you. 3. police / on / Street / front / the bank / the / is / Hang Bai / in / station / of . 4. takes / two / Hai Phong / coach / it / us / hours / go / by / to. 5. total / the goods / mother / what / cost / your / is / of / buys / the? 6. stamps / overseas / to buy / would / for / mail / we / some / like. 7. cost ./ local letter / does / Vietnam / how / it / to / mail / a / in / much? 8. needs / a / phone card / thousand dong / post office / fifty / the / Nhung / to buy / at. 9. those / you / buy / are / souvenirs / want / the / to? 10. ahead / take / street ./ the right / straight / and / the second / on / go. Bài kiểm tra học kì I THỜI GIAN : 60 phút Tổng điểm : 100đ Câu 1. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. (20đ) 1. I’d like (buy) …………………some stamps for overseas mail. 2. It often (take) ………………..me twenty minutes to go to school. How long it (take) ………………you , Linh? 3. We (rehearse) ………………..a play at the moment. 4. Where they (spend) …………………their summer vacation next year? 5. Students in the USA usually (not wear) …………….uniform. 6. “Hung (be) ……………..in hospital”. – “Yes, I know. I (visit) ………………him tomorrow.” 7. My brother (go) ………………to the Youth Club every weekend. He enjoys (play) …………... sports very much. Câu 2. Ở phần gạch chân trong mỗi câu sau có một lỗi sai, em hãy xacs định lỗi sai đó và chữa lại cho đúng.(10đ) Ví dụ: 0. My sister teach English at a school in the countryside. A B C D Trả lời: A teachs 1. It takes Huy three hours doing his homework every day. A B C D 2. How many does it cost to send this letter to China? A B C D 3. My father has less days off than Tim’s father. A B C D 4. Hoa playing the piano in her room at the moment.
 • 29. D 5. Does Nam’s mother go always to work by bus? A B C D Câu 3. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (20đ) Let me tell you something about my family. My father is sixty-four. He’s a lot older ………………….(1) my mother. She is only fifty-one. Dad has his…………………..(2) business (an export business). Mum helps him ……………………..(3) the business. I have two brothers and two sistera, so ……………………(4) are seven of us altogether in the family. The oldest is my brother Thomas. He’s twenty-eight. He is ………………..(5) and has two children. The ………………………(6) oldest is my sister Helen. She’s twenty-three. She’s ………………..(7) accountant and she works in a bank. Then there’s me . I’m twenty. I’m in my second year …………………(8) university. The next youngest is Susan. She’s eighteen and is in ……………………(9) last year at hight school. Then there’s Tony. He’s the youngest. He’s fifteen. He ……………………(10) to secondary school. Câu 4. Em hãy tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với những từ còn lại. (10đ) Ví dụ: 0. A. stool B. room C. afternoon D. door Trả lời: D. door 1. A. teenager B. together C. guess D. regular 2. A. chicken B. coach C. orchestra D. change 3. A. meat B. reader C. overseas D. realize 4. A. horrible B. hour C. hundred D. hold 5. A. much B. drug C. future D.buffalo Câu 5. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành những câu sau. (10đ) 1. Where’s the ………………….post office from here , Tam? NEAR 2. Nhan has a pen pal in France and they write to each other ………………. . REGULAR 3. There are four …………………in that pop music. MUSIC 4. I have ……………………time to play than my friend. LITTLE 5. We take part in many different ……………………at recess. ACT Câu 6. Em hãy sắp xếp những câu dưới đây thành một bài hội thoại hợp lí. (10đ) 1/ ……………………… 2/ ……………………… 3/ ……………………… 4/ ……………………… 5/ ……………………… 6/ ……………………… 7/ ……………………… A. Thank you. B. Oh. It’s very nice. C. Excuse me. Could you show me the way to Lenin Park, please? D. By the way, are you a tourist? E. How do you find Hanoi? F. Go straight ahead, then turn right at the next corner. G. No, I’m a student. I come from Russia. Câu 7. Em hãy viết lại những câu sau sao cho nghĩa câu không đổi. (10đ) 1.I get to work in half an hour. It takes …………………………………………………………………………… 2. Do you have a cheaper computer than this?
 • 30. How much is this dictionary? How much does …………………………………………………………………. 4. It isn’t important for you to finish the work today. You don’t ……………………………………………………………………….. 5. There are over eight hundred stamps in Tim’s collection. Tim’s collection ………………………………………………………………… Câu 8. Em hãy viết hoàn chỉnh mỗi câu dưới đây. (10đ) 1. Could / tell / how / get / police station / please? …………………………………………………………………………….. 2. How much / cost / mail / letter / USA? …………………………………………………………………………….. 3. In / future / we / less work / more money / spend. ……………………………………………………………………………….. 4. brother / engineer / and / work / factory / suburb / capital. ……………………………………………………………………………. 5. Eat / and / talk / friends / be / most common ways/ relax / recess / many countries. ……………………………………………………………………………. - The end – Unit 9 I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành bức thư sau. Dear Jean, Well, I am here in Vietnam on our ASEAN coutries tour. We ………………….(get)1 to Ho Chi Minh City five days ago. We ………………….(have)2 a good day journey. It ……………….. (take) 3 three days by bus, but we ……………….. (see)4 losts of things on the way. We ……………………(not do) 5 much for the first two days, as a couple of other girls ……………………(be)6 ill. We …………………..(spend)7 most of the time on the beach. On Wednesday we ………………………(come)8 up to the mountains, and yesterday we ………….. (go)9 to Hue, the ancient capital of Vietnam and ……………….(do)10 some sightseeing. It …………….(be)11 fantastic! We ………………..(not have)12 a lot of time there, but we ……………..(see)13 everything and I …………………….(take)14 lost of photos. Hope you’re well. You …………………….(receive)15 my card from Thailand? Love, Matt II. Em hãy chuyển những câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn. Ví dụ: 0. I went to Hanoi yesterday. - I didn’t go to Hanoi yesterday. - Did you go to Honoi yesterday? 1. Liz bought many souvenirs in Ho Chi Minh City. 2. I was very tired after the trip. 3. They are watching my father’s new motorbike. 4. We visited Cham Temples last month. 5. Trung’s brother goes on holiday in Ha Long Bay every summer. 6. They will take their soon to the zoo next weekend. 7. My parents live in the countryside.
 • 31. me some American stamps five days ago. 9. Mrs. Oanh his our new literature teacher. 10. There was a toy store next to the museum. III. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B. A 1.How was your vacation in Da Lat? 2.Who did you go with for lunch yesterday? 3.What did you see on your trip to Nha Trang? 4. Where were you last night? 5. When did you see Nhung. 6. What time did you go to see the moive? 7. Did you take many photographs? 8. Were you at Hung’s birthday party last Sunday? 9. Why didn’t you go to Nam’s birthday party two days ago? 10. How did you get to work last Monday? B a.I saw her last week. b. Because I was tired. c. I went with my cousin. d. No, I wasn’t. e. I saw many different types of fish. f. It was wonderful. g. I walked. h. Yes, I did. i. I was at home. j. I went to see it at 8 pm. IV. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hộ thoại sau. Việt: Hello, Liz. How are you? Liz: I’m a bit tired. And you? Viet: Oh, fine, thanks. (1) ………………………………………………..day off yesterday? Liz: Yes, I did. I had a day out with Kien. Viet: (2) ……………………………………………………………………………………? Liz. We went to Kien’s home village. Viet: (3) ………………………………………………………………………….good time? Liz: Yes, it was great. Viet: (4) …………………………………………………………………………………..? Liz: We went swimming and fishing. Viet: (5) ………………………………………………………………………………….? Liz: I came home at 8 pm. V. Em hãy cho 3 dạng thức còn lại của những động từ sau. Ví dụ: 0. do does doing did 1. go .............................. .................................. .............................. 2. teach .............................. ................................. ............................. 3. take .............................. ................................. ............................. 4. stop .............................. .................................. ............................. 5. have .............................. ................................ .............................. 6. play .............................. ................................ .............................. 7. think .............................. ................................ .............................. 8. study .............................. ................................ .............................. 9. eat .............................. ................................ .............................. 10. lie .............................. ................................ ..............................
 • 32. đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. My name is John, and this is my story. Last year just before Christmas my family and our cousin and uncle and aunt decided to go to Perth for holiday. We went in two cars but when we were about halfway there my uncle wanted to turn round and come back. He said it was too far, and it was terribly hot too, one day it was 480 C . Even at night it was really hot. Anyway, what we decided to do was to drive back about 160 km to a place where the train went through. Then we put both cars on the train and we all went to Peth by train. That was fun. It was a good train. We had a good time in Perth but we had to cut our holiday short. You see, while we were there my grandmother (my mother’s mother) in Melbourne died. Most of us flew back but but my Dad and my uncle came on the train with the cars and then had to drive back to Melbourne from Port Pirie. It was a really strange holiday because nothing went the way we planned it. 0. When did John’s family go to Perth? A. before Christmas B. before Easter C. before Thanksgiving D. before the New Year 1. Why did John’s uncle want to come back? A. Because it was too hot B. Because it was too far C. Because he was to tired. D. Both A and B. 2. In the end john’s family went to Perth……………………. A. by train B. by coach C. by car D. by plane 3. Who died when John’s family were on holiday? A. his mother’s father B. his mother’s mother C. his father’s mother D. his father’s father 4. most of John family came back…………………… A. by train B. by ship C. by plane D. by car 5. Who in John’s family had to go by train and car to Melbourne? A. his father B. his uncle C. his parents D. his father and uncle VII. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau. 1. Hoa’s new skirt was white…………………red and yellow flower............................it. 2. Lien made a cushion ........………………her own room. 3. Nam lives a long way........……………his grandparents’ house. 4. Liz helped me a lot…........……………my stamp collection. 5. Did you speak .................. Mr. Robinson.......................your vacation......................Dalat? 6. Lam tired...........................the blue shirt but it didn’t fit. 7. There is a souvenir shop near the exist............................the zoo. VIII. Em hãy chọn những động từ cho trước điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành bức thư dưới đây. Nhớ chia động từ. not get back take decide find hire dive do arrive get up not be stop go Dear Ha, Hi, I’m on holiday in Nha Trang with the Robinsons. We ………………(1) last Saturday. The first day the weather.......…………(2) very nice, so we ……………….(3) some sightseeing. I
 • 33. photographs. On Monday we ……………(5) a car and ……….........(6) out into the country. We ………………(7) for lunch at a lovely little village and then in the afternoon we ………………….(8) a beautiful beach. Last night we ………………(9) to the cinema. We ………………(10) till about 11p.m., so we………………(11) late this morning and we ………………..(12) to have a relaxing day by the hotel swimming pool. So that’s where I am now. Love, An IX. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. 1. Did you (get up / got up) late this morning? 2. We (buyed / bought) some souvenirs from our holiday in Vietnam. 3. (Was / Were) your last birthday over six weeks ago? 4. Hoang (didn’t arrive / not arrived) in the evening. 5. (Was / Did) the Robinsons return to Hanoi by train? 6. Hoa learned how (using / to use) a sewing machine with her neighbor, Mrs. Mai. 7. Was Nguyet at the theater last night? – Yes , (she was / she did). 8. The Browns went to Ho Chi Minh City (by plane / on plane). 9. Hung is a good friend of (me / mine). 10. I don’t know where (was he / he was) last night. Bài kiểm tra số 3 WRITTEN TEST 3 Time: 45 mi. Tổng điểm: 100đ Câu 1. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. (20đ) 1. When my brother and I ....………………(be) children, we …………….(have) two cats and a dog. 2. Trang ……………….(not write) to her parents last week; she …………………(phone) them. 3. Lien’s brother is an architect but he ………………..(not work) at the moment. 4. How much it………………(cost) to mail a letter to England? 5. You……………(go) out last night? - Yes, I ………………(go) to the cinema but I ……………….(not enjoy) the movie much. 6. They……………….(travel) to the USA next month. Câu 2. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành bức thư sau. (20đ) Dear Minh, I’m in San Francisco now. We arrived here yesterday. Before that, we …………………(1) 10 days in New York. It was wonderful. L iz and I visited a …………………(2) of interesting places including the Empire State Building. We …………………(3) to the top – it was very high, and we …………………(4) both a bit frightened. We caught a boat………………….(5) the river to see the Statue of Liberty. We walked through Greenwich Village and watched……………..artists work. The paintings weren’t expensive so I ………………..(7) one. We also went to the theatre and………………(8) a musical. I enjoyed …………………(9) very much. The weather was Ok – a bit wet sometimes. But now ……………………(10) San Francisco, it’s hot and sunny. See you soon. Love,
 • 34. 3. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau. (10đ) 1. This map was very ………………..on our holiday. USE 2. What a…………………..dress! Did you make it yourself? LOVE 3. Do you know a good……………………..to decorate my house? DECORATE 4. Go straight ahead and take the…………………on the left! TWO 5. Lam has a lot of stamps in her ………………… . COLLECT Câu 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, em hãy gạch chân lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống. (20đ) Ví dụ: 0. Trung meets his uncle yesterday. 0/……...met……… 1. We not spent our summer holiday in Da Lat last year. 1/ ............................. 2. My brother often has a three – weeks summer vacation. 2/ ............................. 3. Does Nam has less stamps than Viet? 3/ ............................ 4. Chi usually spends two hours to do her homework every evening. 4/ ........................ 5. What were you buy at the souvenir store yesterday? 5/ ............................. Câu 5. Em hãy chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. (10đ) 1. I don’t want much sugar in my coffee. Just ...................., please. A. a few B. little C. fewer D. less 2. The Robinsons always go to Vietnam.............................plane. A. in B. on C. with D. by 3. …………………..noodle for dinner last night? A. Did you eat B. Were you eat C. Did you ate D. Do you ate 4. It took us an hour..............…………….to Nha Trang. A. drive B. driving C. to drive D. drove 5. Hung and his brother ........……………at home yesterday. A. didn’t are B. wasn’t C. weren’t D. not were Câu 6. Em hãy sắp xếp những từ dưới đây thành câu có nghĩa. Có thể thực hiện một số thay đổi nếu cần thiết. (20đ) 1. hear / how / Vietnam / Tim / about / in / live / students / like. …………………………………………………………………….. 2. show / to / post office / can / me / the / you / the way / nearest? …………………………………………………………………… 3. me / last / uncle / the One pillar Pagoda / take / see / Sunday / my / to. ………………………………………………………………………. 4. she / not go / yesterday / tired / Nga / school / because / be / to. ……………………………………………………………………… 5. buy / stamps / mail / Hanh / some / overseas / need / for / to. ……………………………………………………………………… - The end - Unit 10 I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau.
 • 35. (get up)..........…………..and (brush) .........………….his teeth at 6.15 but yesterday he (get up)…………….and (brush)………………….his teeth at 7.00 because it (be) ……………………..Sunday. 2. Nhung is very hungry now because she (not eat) ……………….enough this morning. She only 9eat) ……………….a small piece of bread and (drink) ……………….a glass of milk. 3. You (go) …………………to the dentist’s last week, Hung? - Yes. And I (go) ………………….there now to check up the filled tooth. III. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (true) cho mỗi câu đúng F (false) cho mỗi câu sai. Even before it is born, a baby has small teeth under its gums. At about the age of six moths, its first tooth starts to grow. Before the young child is three years old, it has twenty small teeth. Between the ages of six and twelve a second set of teeth form in the gum bellow the first teeth and push them out. ................1/ A baby has teeth under its gums even before its bith. ................2/ A baby’s first tooth appears as soon as it is born. ................3/ A three-year-old child has twenty tiny teeth. ................4/ A child’s second set of teeth appear before it is six years old. ................5/ A child’s second teeth begin to grow while the child still has its first teeth. IV. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở những câu sau. 1. Minh brushes his teeth twice a day. 2. Simon is in a lot of pain now because he has a toothache. 3. I felt sick after eating that food. 4. Nga went to see the dentist last week. 5. Dr Lai will check your teeth. 6. It took Dr Phong 10 minutes to fill Van’s tooth. 7. My brother is going to the hospital. 8. Mr. Cuong did morning exercises at 5.30 yesterday. 9. Hoa received her aunt’s letter five days ago. 10. There are twelve students in Lien’s class having toothache. V. Em hãy sắp xếp những dộng từ quá khứ có đuôi ED bên dưới theo các nhóm phát âm đã cho. brushed changed ironed rented needed combed filled touched neglected talked stopped fixed decided laughed showered /id/ /t/ /d/ VI. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (a, an , the, hoặc 0) vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau. 1. Mr. Thanh has...................appointment at 4 o’clock………………..this afternoon. 2. Yesterday..........................dentist fill..............................cavity in my tooth.
 • 36. with Sue? - she has ...........................toothache. 4. Last month we visited ………………old church. It’s in ........................suburb of…………city. 5. Mrs. Quyen is................... very good doctor. VII. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. KEEPING OUR TEETH HEALTHY It is very important to have healthy teeth. Good teeth helps us to chew our food. They also help us to look nice. How does a tooth go bad? The decay begins in a little crack in the enamel covering of the toot. This happens after germs and bits of food have collected there. Then the decay slowly spreads inside to tooth. Eventually, poison goes into the blood, and we may feel quite ill. How can we keep out teeth healthy? First, we ought to visit our dentist twice a year. He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can examine our teeth to check that they are growing in the right way. Unfortunately, many peole wait until they have toothache before they see a dentist. Secondly, we should brush our teeth with a toothbrush and fluoride toothpaste at least twice a day – once after breakfast and once before we go to bed. We can also use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal. Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables, and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits and cakes are bad, especially when we eat them between meals. They are harmful because they stick to our teeth and cause decay. 0. Good teeth help us to ………............ A. be nice B. have good eyesight C. chew our food D. be important 1. When food and germs collect in a small crack, our teeth ........................ A. become hard B. begin to decay C. send poison into the blood D. make us feel quite ill 2. A lot of people visit a dentist only when......................... A. their teeth grow properly B. they have holes in their teeth C. they have toothache D. they have brushed their teeth 3. We ought to try to clean our teeth ................................ A. once a day B. at least twice a day C. between meals D. before breakfast 4. We shouldn’t eat a lot of ………………… A. read rice B. fresh fruit C. fish D. chocolate 5. Sweets are harmful because they make our teeth ...........………… A. black B. ache C. bad D. cracked VIII. Em hãy chọn những động từ sau điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành câu. nhớ chia động từ. check up eat fix forget not have not iron polish receive speak tidy
 • 37. her teeth ……………………at the hospital. 2. I felt a lot better after the dentist ................................my tooth. 3. Linh has a toothache because she ................................a lot of candies. 4. Tim...................................to brush his teeth yesterday. 5. My sister...........................three letters from her pen pals two days ago. 6. I.........................................a health examination last year. 7. Viet...................................his clothes. His mother helped him. 8. We....................................to the headmaster yesterday evening. 9. I ........................................these shoes yesterday but they are dirty now. 10. The students.................... their classrooms last Saturday. IX. Em hãy tìm câu đúng trong hai câu đã cho. Ví dụ: 0. a. We seed Lan in Ha Noi last Sunday. b. We saw Lan in Ha Noi last Sunday. Câu đúng: b. We saw Lan in Ha Noi last Sunday. 1. a. How much time a week do you wash your clothes? b. How many times a week do you wash your clothes? 2 a. What’s the matter with you, Minh? b. How’s the matter with you, Minh? 3 a. I understand how do you feel, but don’t worry. b. I understand how you feel, but don’t worry. 4 a. My broken tooth stopped to hurt afterwards. b. my broken tooth stopped hurting afterwards. 5 a. Last week Dr Lai felt a cavity in my tooth. b. Last week Dr Lai filled a cavity in my tooth. 6. a. After talking to Minh, Hoa felt less scared. b. After talking to Minh, Hoa felt fewer scared. 7 a. Why did Trang go to the dentist last week? b. Why was Trang went to the dentist last week? 8 a. We eated breakfast at 7.30. b. We ate breakfast at 7.30. 9 a. Nam is worried because he has to see the dentist. b. Nam is worry because he has to see the dentist. 10 a. My brother wasn’t did morning exercises. b. My brother didn’t do morning exercises. X. Em hãy sử dụng những thong tin dưới đây để viết một đoạn văn ngắn về những gì mà bạn Long đã làm ngày hôm qua. 6.00 : get up / do morning execises. 6.15 : wash face / take a shower / put on clean clothes. 6.30 : comb hair / polish shoes / put them on. 6.45 : have breakfast / brush teeth. 7.00 : put sandwich / bottle of water / in bag / go to school. 11.30 : come home / eat lunch. 2pm – 4pm : stay at home / watch TV / do housework. 4.15 – 5.30 : play sports with friends. 6.20 : have dinner.
 • 38. : do homework. 10.00 : brush teeth / have a bath. 10.20 : go to bed. Yesterday, Long ......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………... GÓC ĐỐ VUI Em hãy tìm động từ quá khứ của những động từ sau trong ô chữ dưới đây. những từ đó có thể nằm ngang, dọc hoặc chéo. come go get drive do say run swim break speak cost think drink have know buy catch spend make see take c a m e d r o v e b w t a c a u g h t r r a n o h a d t w u k n g h k o b s e a h e r t s o s k r g s d u m n g o w t v o b l I t e a t f d h s k o k d p d r a n k o s e u o s p e f x p n u p f g s w a m f c j e g o l h g p d I y o c w h k o t e z o n d s u I t e z a q s p e n t b s a w Unit 11 II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Do want to be fitter and healthier? Would you like to look younger? Do you want to feel …………….. (1) relaxed? Then try a few days at a health farm. Health farms are becoming ……………….(2) of the most popular places ……………….(3) a short break. I went to Henley Manor for a weekend. It’s ………………..(4) largest health farm in the country ………………(5) it isn’t the most expensive. After two days of exercise I ………………..(6) ten times better. But the best thing for me was the food. It was all very healthy, of ………………… (7), but it was excellent, too! If you’re looking for something a ……………….(8) cheaper, try a winter break. Winter is the darkest and the coldest………………….(9) of the year, and it can also be the worst time for your body. We all eat too…………………(10) and we don’t take enough execise. A lot of health farm offer lower prices Monday to Friday from November to March. III. Em hãy tìm một từ không cùng nhóm nghĩa với từ kia. Ví dụ : 0. ate drink speak take Trả lời : ate 1. ill sick sad unwell 2. doctor nurse dentist teacher