Cho abc vuông tại a có ac < ab.vẽ ah vuông góc với bc (h thuộc bc). khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM

a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM;

b) Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC.

Chứng minh rằng ΔMAC = ΔMBD và AC = BD;

c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM;

d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho AK=23AM . Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID.

Tính $x,y$ trong hình vẽ sau:

Tính $x$ trong hình vẽ sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Tính $x,y$ trong hình vẽ sau:

Tính $x,y$ trong hình vẽ sau:

Tính $x,y$ trong hình vẽ sau:

Tính $x$ trong hình vẽ sau:

tam giác abc vuông tại a có ab bé hơn ac . vẽ ah vuông góc bc ( h thuộc bc ). khẳng định nào sau đây là đúng : hb bé hơn hc, hc bé hơn hb, ab bé hơn ah, ac bé hơn ah

ΔABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc với BC ( H ∈ BC ) . Khẳng định nào sau đây đúng: a) HB = HC b) HC < HB c) AB < AH d) AC < AH