Giải trình hồ sơ quyết toán thi công lắp điện năm 2024

Trả lời công văn số 1379/TĐSĐ/TCKT ngày 15/12/2010 của Tập đoàn Sông Đà giải trình về quyết toán thuế của Ban điều hành dự án thủy điện PleiKrông trực thuộc Tập đoàn Sông Đà. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiền thuế GTGT đối với chi phí ăn ca.

Căn cứ Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ đặc điểm hoạt động của Ban điều hành dự án thủy điện PleiKrông thuộc Tổng công ty Sông Đà (nay là Tập đoàn Sông Đà). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ban điều hành dự án thủy điện PleiKrông không phải nộp thuế GTGT đầu ra đối với khoản thu từ chi phí ăn ca cấu thành trong giá trị công trình mà các đơn vị thi công trực thuộc Tổng công ty Sông Đà đã nộp Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ các hồ sơ tài liệu liên quan, Cục thuế tỉnh Kon Tum kiểm tra xác định và giải quyết cụ thể.

2. Về thuế suất thuế GTGT đối với doanh thu khối lượng thi công thực hiện trước ngày 01/01/2004.

Tại Mục II, Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“… Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng…

Trong tháng 1/2004, cơ sở xây dựng, lắp đặt, xây dựng nhà để bán phải khai báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng xây dựng, lắp đặt, mua bán nhà được áp dụng thuế suất 5% theo hướng dẫn trên.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tổng công ty Sông Đà ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt với các chủ đầu tư trước ngày 01/01/2004 với mức thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt đang thực hiện dở dang chưa hoàn thành thì Tập đoàn Sông Đà chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Tập đoàn căn cứ hồ sơ liên quan làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác định các công trình xây dựng lắp đặt được hưởng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Sông Đà biết và thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Cục thuế tỉnh Kon Tum; - Vụ PC (2b); - Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam

Công văn 983/TCT-DNL ngày 25/03/2011 về giải trình quyết toán thuế Ban điều hành Dự án thủy điện PleiKrông do Tổng cục Thuế ban hành

Tôi cũng đã có cả một thời gian dài giải trình, cũng đã đi lui đi tới nhiều lần mới xong cái vụ này. Nói thật cũng lắm vất vã.

Tôi có trường hợp này mong anh em góp ý thêm và cũng là kinh nghiệm cho những ai chưa gặp phải:

Chả là khi làm hồ sơ hoàn công, Tư vấn giám sát và kỹ thật thi công lúc đó muốn khép hồ sơ nên đã hoàn công đúng bằng khối lượng thiết kế. (Hạng mục công việc: Đắp đất cát đê biển). Không thay đỗi bản vẽ hoàn công với bản vẽ thi công (Vì gói thầu cũng nhỏ, mà các bên không muốn rườm rà trong lúc làm hồ sơ).

Bác thanh tra, kiểm toán kết luận: Trừ khối lượng những công trình thoát nước chiếm chỗ, trừ phần diện tích đường giao tính 2 lần. (Tôi nghĩ cái này có lẽ có đến hơn 90% công trình nhỏ khi thiết kế những anh thiết kế luôn sai cái này và thẩm tra và thẩm định cũng không cắt đi).

Nhưng những bác thanh tra, kiểm toán đây có biết là: (Công trình đặc tính cát bay, cát nhảy, nước đùn) 1. Phương án thi công trong hồ sơ thiết kế không thể áp dụng thực tế thi công. Khối lượng thi công của nhà thầu lớn hơn khối lượng thiết kế. 2. Quá trình khảo sát đến thi công là khá dài, làm thay đỗi khá lơn khối lượng 3. Trong quá trình thi công gặp nhiều thiên tai, thiệt hại lớn ảnh hưỡng đến khối lượng. .... Nhưng những cái này mình nói theo cái tình thôi còn cái lý thì xem như mình sai hoàn toàn.

Tôi đưa ra tình huống này mong anh em kỹ thuật rút kinh nghiệm khi làm hoàn công. Mong những anh thiết kế chịu khó hơn khi tính toán khối lượng. Kính mong những anh thẩm tra thẩm định có kết quả chính xác hơn. Và kêu gọi những bác thanh tra kiểm toán làm việc trong cái lý có ít cái tình.

  • Mau to trinh giai trinh.doc 33,5 KB · Đọc: 854

Last edited by a moderator: 7/6/12

  • 5

Các bác Nhà thầu đến thật là khổ. Trong thời buổi cắt giảm, đình hoãn này thì lại càng nhiều chương trình thanh tra, kiểm toán. Đũng là Kiểm toán chưa qua, Thanh tra đã tới! :-S