Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên misa năm 2024

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm và ví dụ cụ thể trong từng trường hợp để kế toán hình dung được nghiệp vụ hạch toán trên Excel và phần mềm Misa

Khi bước sang một năm tài chính khác thì kế toán cần kiểm tra lại số dư đầu kỳ xem là năm trước doanh nghiệp lãi hay là lỗ

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Tài khoản sử dụng để hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm là tài khoản: 421

Trong tài khoản 421 sẽ có 2 tài khoản cấp 2:

+ Tài khoản 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

+ Tài khoản 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

Dựa trên bảng cân đối tài khoản các bạn cũng có thể xác định được doanh nghiệp lãi hay lỗ

TH1: Nếu năm trước doanh nghiệp lãi: Thì tài khoản 4212 có số dư bên Có

\=> Kết chuyển lãi, kế toán phải hạch toán:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

TH2: Nếu năm trước doanh nghiệp lỗ: Thì tài khoản 4212 có số dư bên Nợ

Kết chuyển lỗ, kế toán phải hạch toán:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Ta có ví dụ như sau:

Dựa trên bảng cân đối tài khoản năm 2018 công ty Minh Việt đang bị lỗ 46.644.930

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên misa năm 2024

Vậy các bạn cần làm bút toán kết chuyển lỗ

Nợ TK 4211: 46.644.930

Có TK 4212: 46.644.930

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên Excel

Bạn nhập thông tin ngày tháng vào đầu năm 2019 và hạch toán như dưới hình

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên misa năm 2024

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên phần mềm Misa

Tại phần mềm Misa đang làm

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên misa năm 2024

Bạn vào nghiệp vụ, sau đó chọn tổng hợp, chọn Kết chuyển lãi lỗ như trên hình đã khoanh tròn

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên misa năm 2024

Các bạn thao tác như trên hình đã khoanh: Chọn ngày tháng, và nhập bút toán hạch toán kết chuyển, nhập số tiền vào là xong

- Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:

+ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

+ TK 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

- Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ

\=> Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI

\=> Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Dưới đây, Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra ví dụ cụ thể về cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm như sau:

- Ví dụ 1: số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2023 đang có số dư bên Nợ.

Cụ thể là Nợ 4212: 10.000.000 -> tức là năm 2023 cty này kinh doanh Lỗ 10 triệu

\=> Sang năm 2024 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ.

Nợ 4211: 10.000.000

Có 4212: 10.000.000

Chú ý: Đứng trên năm 2023 thì 10.000.000 tiền lỗ này là của năm nay tức là ở TK 4212 ( Bên nợ).

Còn sang năm 2024 thì số lỗ 10 triệu này là của năm trước nên phải ở TK 4211 ( Bên nợ).

- Ví dụ 2: Số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2023 đang có số dư bên Có.

Cụ thể là Có 4212: 20.000.000 -> tức là năm 2023 cty này kinh doanh Lãi 20 triệu

\=> Sang năm 2024 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lãi như sau.

Nợ 4212: 20.000.000

Có 4211: 20.000.000

Khi làm sổ sách kế toán, bút toán này được thực hiện ghi trên sổ nhật ký chung như sau:

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm trên misa năm 2024

Ngoài bút toán kết chuyển lãi - lỗ của năm trước, đầu năm kế toán còn phải hạch toán thêm bút toán hạch toán chi phí thuế môn bài. Xem cách định khoản bút toán này tại đây: