smingle là gì - Nghĩa của từ smingle

smingle có nghĩa là

Hành động hút cần sa, nó được sử dụng dưới dạng mã, bằng cách thêm "ingle" sau chữ cái đầu tiên của từ, hoặc sử dụng các từ khác, sử dụng để phù hợp nhất.
Chẳng hạn như Dạo = uống rượu

Hút thuốc = smingling
Weed = Wingle

Hút cỏ dại = smingling wingle

Thí dụ

1: Yo What Up Bro?!, Nó 4/20, chúng ta cần Smingle Wingle!

2: Tại sao, anh bạn?

3: Bởi vì anh chàng, đó là quốc gia Smingle Wingle ngày, đó là ngày dành cho Wingle Smingling, duh!

smingle có nghĩa là

Độc thân và sẵn sàng để hòa mình.

Thí dụ

1: Yo What Up Bro?!, Nó 4/20, chúng ta cần Smingle Wingle!

smingle có nghĩa là

2: Tại sao, anh bạn?

Thí dụ

1: Yo What Up Bro?!, Nó 4/20, chúng ta cần Smingle Wingle!