Viết số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của số đó bằng 7

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1, Viết só thích hợp vào chỗ chấm

a, số bé nhất có ba chữ số là:

b, số bé nhất có ba chữ số giống nhau là:

c, số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

d, số lớn nhất có ba chữ số là:

e, số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

2, viết số thích hợp vào chỗ trống

a, 795,796,...., 798,...,...,...,802,....,804

b, 152,154,156,....,....,162,....,162,....,....,....,170

c, 379,376,373,....,367,....,.....,.....,.....,352

3, chọn số

a, số lớn nhất

a, 567   b,485    c, 765   d,675   e, 574

b, số bé nhất

a, 612  b,471  c, 524   d,417   e, 421

4, viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số đó bằng ba

 .......................................

5, viết tất cả các số có ba chữ số mà chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị , chữ số hàng đơn vị lại hơn chữ số hàng chục 2 đơn vị.

 ..........................

Những câu hỏi liên quan

Bài 1 : Viết các số tự nhiên x , biết : 

a ) x = 2 * 10000 + 2 * 1000 + 5 * 100 + 9 * 10 + 7

b ) x = 5 * 100000 + 7 * 1000 + 8

c ) x = 8 * 10000 + 8

Bài 2 : Tìm số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị 

Bài 3 : Tìm số có ba chữ số , biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần

Bài 4 : Viết các số có 4 chữ số sao cho tổng các chữ số bằng 3

Bài 5 : Cho 4 chữ số 0,2,5,6 . Hãy viết các số có ba chữ số từ bốn chữ số trên, sao cho mỗi số có các chữ số khác nhau ? 

Bài 6 : Cho 6 chữ số khác nhau và khác 0 . Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số , mà mỗi số có các chữ số khác nhau ?

Bài 7 : Cho các chữ số 0,3,5,8,6,2

a ) Hãy viết số bé nhất có ba chữ số khác nhau từ những số trên . 

b ) Hãy viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau từ những số trên

Bài 8 : Tìm tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 9 và hiệu hai chữ số bằng 5 .

Các câu hỏi tương tự

1, Viết só thích hợp vào chỗ chấm

a, số bé nhất có ba chữ số là:

b, số bé nhất có ba chữ số giống nhau là:

c, số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

d, số lớn nhất có ba chữ số là:

e, số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

2, viết số thích hợp vào chỗ trống

a, 795,796,...., 798,...,...,...,802,....,804

b, 152,154,156,....,....,162,....,162,....,....,....,170

c, 379,376,373,....,367,....,.....,.....,.....,352

3, chọn số

a, số lớn nhất

a, 567   b,485    c, 765   d,675   e, 574

b, số bé nhất

a, 612  b,471  c, 524   d,417   e, 421

4, viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số đó bằng ba

 .......................................

5, viết tất cả các số có ba chữ số mà chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị , chữ số hàng đơn vị lại hơn chữ số hàng chục 2 đơn vị.

 ..........................

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8 là

A. 78     

D. 81

Tìm tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số 4, 5, 3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account