Trong công nghiệp tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo Glucozơ hồ dán

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Các câu hỏi tương tự

Cho các phát biểu sau:

(b) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo.

(d) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3

D. 2.

Cho các phát biểu sau:

(2) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo, hồ dán

(4) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

 (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

 (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

 (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.                     

B. 3.                     

C. 5.                     

D. 4.

  (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

  (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

  (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(a)    Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(c)     Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(e)    Saccarozơ bị hóa đen trong H2SOđặc

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra axit gluconic.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất to nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

Những câu hỏi liên quan

Cho các phát biểu sau:

(2) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo, hồ dán

(4) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

D. 1

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói.

Cho các phát biểu sau:

(b) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo.

(d) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3

D. 2.

Cho các nhận xét sau: (1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%; (2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương; (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại mono saccarit; (4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm; (5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói; (6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím; (7) Saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kỹ thuật tráng gương, tráng ruột phích. Số nhận xét đúng

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Cho các nhận xét sau:

(2)   Có thể phân biệt glucozơ và frucozơ bằng phản ứng tráng gương.

(4)   Glucozơlà chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.

(6)   Mặt cắt củ khoai lang tác dụng với I2 cho màu xanh tím.

Cho các nhận xét sau:

(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

(4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.

(6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.

(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.

(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại monosaccarit.

(5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.

(7) Saccarozơ là nguyên để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích.

Số nhận xét đúng là

A. 4.

B. 7.

C. 5.

D. 6

Cho các nhận xét sau:

(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

(4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.

(6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.