what a brew là gì - Nghĩa của từ what a brew

what a brew có nghĩa là

Thật là một loại bia Thường được sử dụng bởi hai đồng bộ Chris, những gì anh ta làm một loại bia nứt gần như mọi bia.Don Tiết quên bởi Merch.Và Mat là một đầu núm! Awwwwww What a brewwwwwww

Thí dụ

* Slurps* What a brewwwww