Bài tập lấy mẫu và khôi phục tín hiệu năm 2024

Bài tập lấy mẫu và khôi phục tín hiệu năm 2024

- 1 -

Bài giảng: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC

MỤC LỤC ................................................................................................................................ 1

Chƣơng 1 .................................................................................................................................. 5

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU ............................................................................ 5

1.1 Xử lý tương tự và xử lý số .................................................................................................. 5

1.2 Các thành phần cơ bản của hệ thống xử lý số tín hiệu ........................................................ 6

1.3 Phân loại các hoạt động xử lý tín hiệu số ............................................................................ 7

1.3.1Phân tích tín hiệu: ..................................................................................................... 7

1.3.2Lọc tín hiệu ................................................................................................................ 8

1.4 Ưu điểm của hệ thống xử lý số............................................................................................ 9

1.5 Một số ứng dụng của xử lý số tín hiệu. ............................................................................... 9

Chƣơng 2 ................................................................................................................................ 11

LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU............................................................................ 11

2.1Lấy mẫu tín hiệu ................................................................................................................. 11

2.1.1Nguyên lý lấy mẫu ................................................................................................... 11

2.1.2Mô tả quá trình lấy mẫu .......................................................................................... 12

2.1.3 Định lý lấy mẫu ....................................................................................................... 13

2.1.4 Hiện tượng chồng lấn phổ(Aliasing) ...................................................................... 14

2.2 Bộ tiền lọc(Pre-Filter) ....................................................................................................... 17

2.2.1 Bộ tiền lọc lý tưởng: ................................................................................................ 18

2.2.2 Bộ tiền lọc thực tế: .................................................................................................. 18

2.3Lượng tử hóa(Quantization) ............................................................................................... 21

2.4Khôi phục tín hiệu tương tự ............................................................................................... 24

2.4.1 Bộ khôi phục lý tưởng: ............................................................................................ 24

2.4.2 Bộ hậu lọc(Post-Filter) ........................................................................................... 26

2.5 ... Các bộ biến đổi ADC và DAC ........................................................................................ 27

2.5.1 Bộ chuyển đổi DAC B bit: ..................................................................................... 27

2.5.2Bộ chuyển đổi ADC ................................................................................................. 28

BÀI TẬP CHƢƠNG 2: ......................................................................................................... 34

LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU............................................................................ 34

Chƣơng 3 ................................................................................................................................ 36

TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG THỜI GIAN RỜI RẠC ........................................................ 36

3.1 Tín hiệu rời rạc .................................................................................................................. 36