Bài 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa tiết 2 năm 2024

Bài 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa tiết 2 năm 2024

BÀI 6

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Nội dung của bài 6 sẽ cung cấp hệ thống tri thức về công nghiệp hoá, hiện

đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần

thứ tư (4.0). Trong đó đề cập đến những nội dung cơ bản như: khái quát lịch sử các

cuộc cách mạng công nghiệp; khái quát về công nghiệp hoá và các mô hình công

nghiệp hoá tiêu biểu; tính tất yếu và nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại

hoá ở Việt Nam. Đặc biệt nhấn mạnh đến những quan điểm và giải pháp thực hiện

công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công

nghiệp lần thứ tư. Đây thực chất cũng là trình bày về phương thức cụ thể để thực

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam gắn với bối cảnh phát triển mới.

Việt Nam đang ở trong lộ trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế

toàn cầu. Nội dung bài 6 đồng thời cung cấp một cách có hệ thống tri thức về hội

nhập kinh tế quốc tế, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và việc xây dựng nền

kinh tế Việt Nam Độc lập - Tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đây thực chất là

cơ sở lý luận để hình thành tư duy về giải quyết các quan hệ lợi ích giữa Việt Nam

với các quốc gia trên thế giới thông qua hội nhập kinh tế quốc tế - một nội dung

quan trọng nhất của hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới.

1.1. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

1.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa

1.1.1.1. Khái quát về cách mạng công

nghiệp Khái niệm cách mạng công nghiệp

Cách mạng công nghiệp là những bước phát triển nhảy vọt về chất trình độ

của tư liệu lao động trên cơ sở những phát mình đột phá về kỹ thuật và công nghệ

trong quá trình phát triển của nhân loại kéo theo sự thay đổi căn bản về phân công

lao động xã hội cũng như tạo bước phát triển năng suất lao động cao hơn hẳn nhờ

áp dụng một cách phổ biến những tinh năng mỗi trong kỹ thuật - công nghệ vào

đời sống kinh tế.

Khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp về mặt lịch sử, cho đến

nay, loài người đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp và đang bắt đầu cuộc

cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Cụ thể:

Cách mạng công nghiệp lần Thứ nhất (LO) khởi phát từ nước Anh, bắt đầu

từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX.