Mẫu thanh toán làm thêm giờ mới nhất năm 2024

Hướng dẫn cách lập Bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu 01b – LĐTL theo Thông tư 133 và 200. Mục đích, phương pháp lập và trách nhiệm ghi mẫu bảng chấm công làm thêm giờ.

  1. Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng Bộ phận: ……………… Mẫu số 01b - LĐTL (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:…………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ Tháng…. năm….

Số TT Họ và tên Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm 1 2 … 31 Ngày làm việc Ngày thứ bảy, chủ nhật Ngày lễ, tết Làm đêm A B 1 2 … 31 32 33 34 35 Cộng

Ký hiệu chấm công NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ…. đến giờ) NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…. đến giờ) NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…. đến giờ) Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày... tháng... năm...

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm (Ký, họ tên) Người chấm công (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên)

Tải về tại đây:

Tải bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133:

Tải bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200:

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau: Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập bảng chấm công làm thêm giờ

1. Mục đích: - Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi:

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ. Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác. Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ...đến giờ...) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng. Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng. Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết. Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.

- Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm...) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

- Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.