Bài tập tiếng anh lớp 11 hệ 7 năm

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 11 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

 • 1. LONG AND HEALTHY LIFE VOCABULARY 1. Antibiotic /,æntibai'ɒtik/ (n) thuốc kháng sinh  (a) kháng sinh 2. Bacteria /bæk'tiəriə/ (số nhiều) vi khuẩn  (số ít bacterium) 3. Balanced /'bælənst/(a) cân bằng, cân đối  balance (n,v) 4. Cut down on : cắt giảm 5. Diameter /dai'æmitə[r]/ (n) đường kính 6. Disease /di'zi:z/ (n) bệnh, bệnh tật = sickness (n) =illness(n) = ailment /'eilmənt/ 7. Energy /'enədʒi/ sinh lực, nghị lực, năng lượng 8. Examine /ig'zæmin/ xem xét, nghiên cứu, khám bệnh, kiểm tra (trình độ, kiến thức…) 9. Fitness /'fitnis/ (n) sự mạnh khỏe, sự sung sức  fitness for something (to do something): sự phù hợp, sự thích hợp 10. Food poisoning (n) ngộ độc thức ăn 11. Germ (n) vi trùng 12. Give up : từ bỏ 13. Infection (n) /in'fek∫ən/ bệnh lây nhiễm, sự lây nhiễm 14. Ingredient /in'gri:diənt/ thành phần 15. Life expectancy : tuổi thọ = life span= longevity 16. Muscle(n) /'mʌsl/ sức mạnh cơ bắp 17. Nutrient (n) /'nju:triənt/ /'nu:triənt/ chất dinh dưỡng 18. Organism /'ɔ:gənizəm/ sinh vật, thực thể sống 19. Press-up: động tác chống đẩy 20. Properly (adv) /ˈprɑːpɚli/ một cách điều độ, hợp lí 21. Recipe /'resəpi/ cách nấu nướng, công thức chế biến (món ăn, bánh trái…) 22. Regular /'regjulə[r]/ đều, đều đặn  [as] regular as clockwork: đều đặn như một cái máy [đồng hồ] 23. Spread /spred/ (n) sự truyền bá, sự lan truyền  spread one's wings: tung hoành; mở rộng phạm vi hoạt động; mở trộng phạm vi quan tâm 24. Star jump (np) : động tác nhảy dang tay chân 25. Strength (n) /streηθ/ sức mạnh, sức  from strength to strength:thành công ngày càng tăng 26. Suffer (+from): chịu đựng 27. Treatment /'tri:tmənt/ sự điều trị; cuộc điều trị; thuốc điều trị 28. Tuberculosis /tju:,bɜ:kjʊ'ləʊsis/ /tu:bɜ:kjʊ'ləʊsis/ (n) bệnh lao 29. Virus (n) vi-rút
 • 2. tập thể dục GRAMMAR 1. Phân biệt cách sử dụng Thì hiện tại hoàn thành và Thì quá khứ đơn HIỆN TẠI HOÀN THÀNH QUÁ KHỨ ĐƠN Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng có thể còn kéo dài tới hiện tại và tương lai Eg: I have learnt English for 10 years. (Tôi học tiếng Anh được 10 năm rồi.) Hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ Eg: I learnt English 10 years ago. (Tôi đã học tiếng Anh 10 năm trước – và tôi không còn học nữa.) Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng còn ảnh hưởng tới hiện tại Eg: I have broken my leg. (Tôi đã bị gãy chân – nên bây giờ tôi nằm ở bệnh viện.) Hành động đã xảy ra và không còn liên hệ gì với hiện tại Eg: 10 years ago, I broke my leg once. (10 năm trước, tôi đã bị gãy chân một lần) 2. Cấu trúc Thì hiện tại hoàn thành và Thì quá khứ đơn HIỆN TẠI HOÀN THÀNH QUÁ KHỨ ĐƠN (+) S + have/ has + VpII Eg: I have watched “Iron Man” several times. (Tôi đã xem Người Sắt vài lần.) * Tobe: S + was/ were + …… * Verb: S + Ved + …… Eg: I watched “Iron Man” yesterday. (Hôm qua tôi đã xem Người Sắt.) (-) S + have/ has + not + VpII Eg: She hasn’t come up to now. (Đến giờ cô ấy vẫn chưa đến.) * Tobe: S + wasn’t/ weren’t + …… * Verb: S + didn’t + Vinf + …… Eg: She didn’t go to school last week. (Tuần trước cô ấy đã không đi học.) (?) (Từ để hỏi) + have/ has + S + VpII? Eg: How long have you lived there? (Bạn sống ở đó bao lâu rồi?) * Tobe: (Từ để hỏi) + was/ were + S + .....? * Verb: (Từ để hỏi) + did + S + Vinf + .....? Eg: When did you buy that book? (Bạn đã mua cuốn sách đó khi nào vậy?) 3. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại hoàn thành và Thì quá khứ đơn HIỆN TẠI HOÀN THÀNH QUÁ KHỨ ĐƠN
 • 3. mốc thời gian • For + khoảng thời gian • Already (rồi) • Yet (chưa) • Before (trước đây) • Just (vừa mới) • So far (cho đến bây giờ) • Recently, lately (gần đây) Eg: He has just flown from New York. (Anh ấy vừa mới bay từ New York.) • last night/ year/ month • yesterday • ... ago • in + năm Eg: She bought the bike 2 years ago. (Cô ấy mua chiếc xe đạp 2 năm trước.) PRACTICE Put the verbs in brackets into the past simple or the present perfect 1. I ______ (not/play) football since I was at school but I _____ (be) very good at it back then. 2. A: ______ you ________ (choose) a dress for the party yet? B: Yes, I ______ (buy) one yesterday. 3. I think our teacher ______ (forget) about the test! He ___________ (not/ say) anything about it in the last season! 4. A: ____________ (you/ sell) your house yet? B: Yes, some people _______ (see) it last month and ________ (buy) it. 5. They __________ (lose) their cat. It ___________ (run) away last week. 6. __________ Helen ever __________ (try) sushi? 7. __________ you __________ (go) to the wedding last night? 8. I __________ never __________ (be) to Paris 9. This year I __________ (travel) to Athens 3 times so far. 10. Paul and Judith __________ (be) married since 1998. 11. __________ you __________ (finish) your homework yet? 12. Last night aunt Betty __________ (come) by. She __________ (tell) us that this summer they are going to Hawaii. 13. I __________ (visit) many different countries so far. Last summer I __________ (go) to Italy and 3 years ago I __________ (be) in Spain. I __________ (not/ visit) Germany yet. 14. When __________ you __________ (come) to Greece? 15. I __________ (come) in 2007. 16. __________ you __________ (watch) the film E.T. yesterday? 17. They __________ already __________ (leave) the train station
 • 4. __________ you __________ (know) Jonathan? 19. I __________ (meet) him in 2009, so I __________ (know) him for 3 years 20. What __________ (happen) to Lucy last night? 21. I (see) ______________ that programme about telepathy last night. 22. He (come) ________________ back from Uganda a week ago. 23. Last week, he (phone) _______________ me to inform me about the matter. 24. He (travel) ___________________ a lot recently. 25. Claire (have) ________________ an appointment at the hairdresser’s yesterday. 26. He’s the most difficult customer I (have to - ever) ______________ deal with. 27. Sales (rise) _______________ in 2001, but then (fall) _________________ again in 2002. 28. We (sign) ________________ a binding contract last year which is still valid. 29. I feel really tired. I (finish - just) ______________________ my homework. 30. Look at George ! He (have) __________________ a haircut. Fill in the gaps with “yet, ago, ever, last night, for or since” 1. My father went to Italy five days ______. 2. He has known her _______ 2001. 3. Have you _________ seen an elephant? 4. She hasn’t finished her work ________. 5. He has lived in Madrid _______ ten years. 6. We went to bed at 11 o’clock ________. Circle the correct item 1. Has Jack gone to school then/ yet? 2. Tonia has sent twenty invitations yesterday/ so far. 3. Tina took a test already/ three days ago. 4. I sent you an email two days already/ ago but you haven’t replied. 5. Helen has already/ yet had her breakfast. Put the verbs in brackets into the past simple or the present perfect I (1) _____________ (be) a ski instructor for many years now. I (2) _______ (take up) the sport when I (3) _________ (be) at school. I still remember the first time I (4) ______ (try) to ski. I (5) _________ (slip) on the ice and (6) ________ (break) my ankle. Thankfully, I (7) _______ (not/ have) a serious accident since then. Last year, I (8) ______ (try) ice-skating for the very first time. I (9) ________ (slip) on the ice rink a couple of times since then but I (10) ________ (not/ break) anything. Two years ago, I (11) _______ (take) snowboarding lessons. I (12) _______ (not/ like) it because I (13) ____ (find) it a little dangerous. I (14) ________ (not/ play) ice - hockey yet. There’s a game tomorrow. I can’t wait to go! EXTRA TEST
 • 5. A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. sugar B. consume C. muscle D. obesity 2. A. vitamin B. mineral C. diet D. fitness 3. A. medicine B. energy C. exercise D. obesity 4. A. balanced B. yoga C. fatty D. natural 5. A. vegetable B. hygiene C. sugary D. longevity 6. A. smoked B. called C. photographed D. based 7. A. demanded B. lived C. questioned D. supposed 8. A. exactly B. exist C. exhaust D. extinct 9. A. change B. poaching C. chemical D. achievement 10. A. survive B. prohibit C. fertilizer D. environment 11. A. naked B. looked C. booked D. hooked 12. A. concerned B. raised C. developed D. maintained Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 1. A. prevent B. injure C. balance D. suffer 2. A. fitness B. disease C. treatment D. headache 3. A. longer B. fatal C. immune D. careful 4. A. infectious B. essential C. resistant D. properly 5. A. nutrient B. vitamin C. mineral D. infection 6. A. expression B. example C. friendliness D. superior 7. A. nervous B. healthy C. verbal D. polite 8. A. exercise B. prohibit C. operate D. cultivate 9.A. acupuncture B. longevity C. environment D. establishment 10. A. natural B. dangerous C. unhealthy D. regular 11. A. capture B. discharge C. survive D. exhaust 12.A. fertilizer B. development C. environment D. advertisement VOCABULARY Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 1. Children often get vaccinated so as to be immune to fatal diseases. A. susceptible B. vulnerable C. fragile D. resistant 12. This kind of fruit helps to boost the immune system.
 • 6. reduce C. increase D. maintain 3. In Vietnam, life expectancy for both men and women has increased significantly over the last ten years. A. living standard B. longevity C. life skills D. lifeline 4. There are some principles for people to stick to if they want to stay healthy. A. rules B. missions C. laws D. duties 5. The second theme describes the women's rejection of the pressure surrounding body size and food and their desire to eat the foods they enjoyed. A. cultivate B. purchase C. digest D. consume 6. There are numerous ways to exercise and maintain a healthy lifestyle. A. apply B. exploit C. keep D. operate 7. We should only use prescription medication when all other options have failed. A. declined B. not succeeded C. broken D. passed 8. You will recover quickly if you take this medication. A. get well B. get on C. get up D. get in 9. The doctor cautioned his patient against consuming too much sugar. A. screamed B. threatened C. punished D. warned 10. Make sure you get a balanced intake of vitamins and minerals to stay healthy. A. recognition B. stimulation C. consumption D. digestion 11. Obesity and heart disease can be exacerbated by excessive fast-food consumption. A. Being underweight B. Being overweight C. Child malnutrition D. Famine stricken 12. Meditation is a popular way to relieve stress in today's hectic lifestyles. A. reduce B. reproduce C. rehearse D. rename 13. People can fight infection more effectively if they eat a nutritious diet. A. injection B. disease C. hygiene D. digestion 14. Do school-based social skills training programs prevent alcohol use among young people? A. boost B. stimulate C. avoid D. trigger 15. Many people wear protective clothing when they go outside to avoid sunburn. A. recommence B. encourage C. facilitate D. block 16. Remember to wash your face twice a day with warm water and mild soap to remove dirt. A. light B. destructive C. strong D. protective 17. Pimple squeezing can cause swelling, redness, and injection. A. falling B. declining C. shrinking D. becoming bigger 18. Consuming a wide range of fruits and vegetables supplies you with vitamins and nutrients. A. broad B. narrow C. limited D. uncertain 19. She gave us some advice on how to keep our skin healthy and how to avoid common skin problems.
 • 7. normal C. infrequent D. devoted 20. Having healthy skin is especially crucial to women to maintain their beauty. A. trivial B. meaningless C. vital D. contributory 21. If you look at a computer screen for an extended period of time, your eyesight may deteriorate. A. suffer B. observe C. glance D. gaze 22. Life expectancy increases can be attributed to healthier lifestyles, improved nutrition, and advances in medical science and technology. A. mainstays B. householders C. breadwinners D. breakthroughs 23. Mass media have helped to raise people’s awareness of lifestyle choices. A. stabilize B. minimize C. lift D. embark 24. For over ten years, John Kennedy has worked as a fitness trainer. A. practitioner B. instructor C. interviewer D. dieter 25. Here are some precautions to take when engaging in various types of physical activities. A. safety measures B. safety levels C. safety rules D. safety factors 26. If you exercise outside in hot, sunny weather, your body can overheat and lose a lot of fluid. A. liquid B. vitamins C. minerals D. nutrients 27. The fire resulted in damage to their property. A. resulted from B. led to C. caught on D. compensated for 28. You should drink a glass of water before a workout and then pause regularly to drink more. A. break up B. break down C. break off D. break in 29. You should also exercise in the early morning when the weather is not too hot. A. have a rest B. do housework C. do homework D. work out 30. Before swimming, make sure you've warmed up your body by stretching or jumping. A. exercised lightly B. put on warm clothes C. had a warm bath D. rested warmly Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 1. Before you begin your yoga practice, you should do some warm-up exercises such as stretching. A. remaining B. maintaining C. performing D. shrinking 2. Stretching will relax your muscles and prevent your joints. A. allow B. avoid C. limit D. protest 3. Don't look down at your feet as you walk. This will cause you to slow down and cause back pain. A. result in B. result from C. lead to D. give off 4. After receiving hundreds of job rejections, I decided that I needed to do something about my obesity. A. arrival B. approval C. refusal D. rebuttal 5. I discovered a website that advertised a quick and easy way to lose weight in one month.
 • 8. treat C. maintain D. gain 6. We were not prepared for the events that followed. A. refused B. obeyed C.demolished D. imitated 7. My boyfriend wholeheartedly supported me during my fight against obesity. A. aided B. discouraged C. assisted D. boomed 8. After being out of work for two years, I have received my first job offer recently. A. produced B. gained C. rejected D. acquired 9. If you haven't been active, begin slowly but consistently. A. inactive B. impropriate C. inadequate D. indifferent 10. You risk serious injury or death if you are swimming and lightning strikes. A. trivial B. dreadful C. crucial D. negligible GRAMMAR Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 1. Such human activities as pollution, drainage of wetlands, cutting and clearing of forests, urbanization, and A B C road and dam construction has destroyed or seriously damaged available habitats. D 2. Habitat fragmentation have caused plant and animal species in the remaining islands of habitat to lose contact A B C with others of their own kind. D 3. Without the particularly habitat, the species could not survive any more. A B C D 4. Forty years after Yuri Gagarin became the first man in orbit, Dennis Tito, an American A B businessman has become the world first space tourist. C D 5. I wash the dishes yesterday, but I have not had the time yet to do it today. A B C D 6. The children have put away their toys but they didn’t make their beds yet. A B C D 7.She spoke in a very low voice, but I can understand what she said a few minutes ago. A B C D
 • 9. dangerous times in a marriage, especially when the wife can A B come to feel such overburdened that she decides to end the relationship. C D 9. Doctor Lam said if you ate too much fat, you would have suffered from obesity and other health problems. A B C D 10. My personal trainer suggested that I must do some warm-up activities before starting the main tasks. A B C D Mark the letter A, B, c, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 1. The smallest _____________ are about 0.4 micron in diameter. A. animals B. species C. bacteria D. diseases 2. Some can cause ___________ diseases such as tuberculosis and food poisoning. A. infect B. infection C. infectious D. infectiously 3. Since 2009, Iceland has been the global _________ in gender equality. A. leader B. leads C. leading D. lead 4. Vaccines are often used to prevent the _________ of diseases caused by viruses. A. development B. increase C. decrease D. spread 5. Viruses can cause a range illness, from the common cold or the flu to more _________ diseases such as AIDS and Covid-19. A. infectious B. minimal C. serious D. benign 6. Start by looking at food labels, paying attention to ingredients and ________ such as vitamins and minerals A. nutrients B. features C. types D. drinkables 7. The screens __________ blued light that can prevent you from sleeping well. A. give away B. give out C. give in D. give off 8. Exercise __________ to always keep your body fit and your mind happy. A. regular B. regularly C. irregular D. irregularly 9. Many doctors recommend _________ as a way to reduce stress. A. medication B. thought C. stillness D. calmness 10. Whole grains are high in fiber and contain a variety of ________ that support healthy blood sugar levels. A. nutrition B. nutrients C. nutritionists D. nutritious 11. Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest ________ in the world. A. life skills B. life work C. life force D. life expectancy 12.This idea has long been _________ to Keynes, but in fact he was not the first to think of it. A. contributed B. attributed C. dedicated D. applied 13. The doctor put me on a low-salt __________ to reduce my blood pressure. A. weight B. food C. scale D. diet
 • 10. in nonstick pans is associated with birth and developmental defects, _________ system problems, and cancer. A. immune B. immunity C. immunization D. immunized 15. By paying attention to your hunger signals and switching to healthy snacks, you can _________ nutrition, control cravings, and lose weight. A. succeed B. boost C. stimulate D. request 16. Baking soda is considered the best home _________ for acne as it sooths itching and inflammation around spots. A. chemical B. medicine C. remedy D. substance 17. My own _________ for health is less paperwork and more running barefoot through the grass. A. hobby B. treatment C. medicine D. prescription 18. If you want to keep fit, you should keep doing _________ like jogging, cycling, or swimming every day. A. exercise B. homework C. test D. examination 19. Laura fell asleep during the lesson _________ she was tired. A. so B. but C. because D. therefore 20. The doctor __________ me to go jogging every morning. A. demanded B. advised C. ordered D. persuaded 21. Fruit tastes good __________ it’s healthy for your body. A. so B. but C. or D. and 22. In order to have good ____________, you should eat lightly and laugh cheerfully. A. spirit B. body C. health D. mood 23. I forgot to wear a sun hat today and I got a__________. A. backache B. headache C. stomachache D. earache 24. Watching too much television is not good ___________ your eyes. A. at B. for C. with D. to 25. He eats a lot of burger and chips so he’s putting on___________. A. weigh B. weightless C. weight D. weighting 26. The Japanese eat a lot of fish instead of meat _________they are healthier. A. although B. so C. but D. because 27. You can avoid some diseases by _________ yourself clean. A. looking B. bringing C. keeping D. taking 28. When you have a temperature, you should drink more water and rest ________. A. least B. less C. most D. more 29. When you have flu, you may have a cough and a ________ nose. A. following B. noisy C. runny D. runing
 • 11. breathing exercises, stretching and _________. A. meditate B. meditation C. meditated D. meditative 31. Cycling makes you fitter and gives you a better life ____. A. expectation B. expecting C. expectancy D. expectant 32. People with normal, healthy _________ systems generally can fight off certain diseases without drugs, and might not even feel sick. A. immune B. commune C. operation D. prevention 33. The effects of diarrhoeal disease can be conquered with one of the simplest and cheapest natural _______ known to science. A. restorations B. selections C. remedies D. fixings 34. A poor diet, with low nutrient snacks can lead to nutritional __________. A. shortages B. lacks C. inadequacies D. deficiencies 35. If the victims survive the first half hour, there is a good chance of complete _________. A. coverage B. recovery C. improvement D. treatment 36. What a pity! Thomas wasn't strong enough to ________ his own confidence. A. improve B. progress C. boost D. raise 37. The rapidly ________ population will put a strain on the country's health care system. A. ageless B. ageing C. ageless D. anti-aging 38. Mass media have helped to raise people's awareness of _________ choices. A. lifestyle B. living C. livelihood D. lifelong 39. It is said that adults are often immune ________ such diseases as measles, whooping coughs, or mumps. A. at B. off C. over D. to 40. Research has suggested that the food we eat _________ longevity. A. must affect B. should affect C. affected D. affects 41. My brother is now in hospital, ____ treatment of his upset stomach. A. in B. under C. on D. over 42. After suffering an injury during the match against Federer, Nadal has required surgery ____ his right knee. A. on B. at C. to D. in 43. Remember that even simple _________ changes can boost our immune system. A. diet B. dietary C. dieting D. diets 44. About 50,000 bicyclists suffer _________serious head injuries each year. A. on B.from C.at D.about 45. For the past five years, Iceland __________ in the first rank of educational achievement and improvement in women's economic conditions. A. have been B. has been C. has have beeing D. had been 46. She _________ two miles and a half, and now she feels exhausted. A. will have run B. was running C. has run D. has been running 47. I haven’t met him again since we _________ school ten years ago. A. have left B. leave C. left D. had left 48. Ba ___________ the cap all day yesterday. A. wear B. wears C. weared D. wore 49. This room__________since I was born. A. has been painted B. was painted C. painted D. has painted
 • 12. we left school. A. don’t meet B. haven’t met C. hasn’t met D. didn’t meet 51. I haven’t applied for this job ________. A.Just B. never C. ever D. yet 52. Has Mary listened to the song ________ 2 hours? A.for B. never C. ever D. yet 53. Peter has played football ________ he was a child. A.for B. so C. since D. because 54. I have ________ drunk all the milk. A.already B. yet C. since D.so far 55. I can’t find my eraser. Have you seen it ________? A.Never B. before C. recently D. just 56. She hasn’t met her family ________ a long time. A.Since B. for C. in D. from 57. He can’t come with us because he has ________ broken his leg. A.Ever B. never C. yet D. just 58. Some students haven’t done their homework ________. A.Before B. yet C. so D. since 59. Men’s plateau in earnings _______after the 1970s, allowing for the increase in women's wages to close the ratio between incomes A. began B. begin C. begun D. has begun 60. Where_________ you__________ on the Tet holiday last year? A. do - go B. did - gone C. did - go D. did - went 61. _______ people used to read more. A. Twenty years before B. Twenty years ago C. For twenty years D. Since twenty years 62. I _______ there once a long time ago and _______ back since. A. was / have not been B. had been / was not C. would be / had not been D. have been / will not be 63. In the past, people _________ to the beach more often. A. have gone B. used to go C. were going D. had gone 64. Where _________Nam from yesterday? A. am B. is C. was D. Were 65.She __________ her keys. She’s trying to find them. A. have lost B. lost C. has lost D. was lost
 • 13. as a teacher for 2 years. A. has work B. has worked C. have worked D. have work 67.Mary_________ with her mother to go to the mall 1 hour ago. A. goes out B. gone out C. went out D. was gone 68.I _________ a writer since 2010. A. was B. has been C. have been D. had been 69. Linda_________ anything because she was full. A. weren’t eating B. wasn’t eat C. didn’t eat D. doesn’t eat 70. My close friend __________ my new watch yet. A. haven’t seen B. didn’t see C. hasn’t see D. hasn’t seen 71. I__________ the bus yesterday. A. can’t catch B. didn’t catch C. not catch D. weren’t catch 72. We _______ touch since we _________ school three years ago. A. lost / have left B. have lost / leave C. have lost / left D. were losing / had left 73. ________ Tom Cruise's last movie? Yes, I _________ it three days ago A. Have you ever seen / saw B. Did you ever see / have seen C. Had you ever seen / would see D. Will you ever see / saw 74. The number of the participants in the survey _________ 250 students for Oxford University. A. are B. was C. were D. have been 75. I can't believe that ___________ the news. A. you haven't read B. you didn't read C. you don't read D. you read not Make sentences using the words and phrases given. 1. Do / exercise / regularly / help / you / stay / healthy. A. Doing exercise regularly helps you stay healthy. B. Doing exercise regularly help you stay healthy. C. Do exercise regularly helps you stay healthy. D. Doing exercise regularly helps you are stay healthy. 2. We / need / calories / or / energy / do / things / every day. A. We need calories or energy do things every day. B. We need calories or energy doing things every day. C. We needs calories or energy do things every day. D. We need calories or energy to do things every day. 3. We / should / balance / calories / we / get / from / food / with / calories / we / use / physical activity. A. We should balance calories we get from food with calories we use physical activity. B. We should balance calories we get from food with calories we use for physical activity.
 • 14. be balancing calories we get from food with calories we use physical activity. D. We should be balanced calories we get from food with calories we use to physical activity. 4. Eat / healthy/ be / important / part / maintain / good / health. A. Eat healthily is an important part to maintain good health. B. Eat healthily is an important part to maintain good health. C. Eating healthily is an important part to maintain good health. D. Eating healthily is a important part to maintain good health. 5. Eat / less / sweet / food / and / eat / more / fruit / vegetables. A. Eating less sweet food and eat more fruits and vegetables. B. Eating less sweet food and eating more fruits and vegetables. C. Eating less sweet food and to eat more fruits and vegetables. D. Eat less sweet food and eat more fruits and vegetables. 6. Drink / lots / water / be / good / our health. A. Drinking lots of water is good for our health. B. Drink lots of water is good for our health. C. Drinking a lots of water is good for our health. D. Drink a lots of water is good for our health. 7. I / have / toothache / so / I / have to / see / dentist. A. I have a toothache so I have to see dentist. B. I have toothache so I have to see dentist. C. I have a toothache so I have to see the dentist. D. I have toothaches so I have to see the dentists. 8. Watch / much / TV / not / good / your eyes. A. Watch much TV is not good for your eyes. B. Watching much TV is not good for your eyes. C. Watch too much TV is not good for your eyes. D. Watching too much TV is not good for your eyes. 9. When/ I/ ten/ begin/ play football. A. When I was ten, I began to play football. B. When I was ten, I begin to play football. C. When I am ten, I began to play football. D. When I was ten, I began play football. 10. Calories / important / human / health. A. Calories are important for human health. B. Calories is important for human health.
 • 15. important with human health. D. Calories is important with human health Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. 1. This is the first time I attend such an enjoyable wedding party. A. The first wedding party I attended was enjoyable. B. I had the first enjoyable wedding party. C. My attendance at the first wedding party was enjoyable. D. I have never attended such an enjoyable wedding party before. 2. I have not met her for three years. A. The last time I met her was three years ago. B. It is three years when I will meet her. C. I did not meet her three years ago. D. During three years, I met her once. 3. This pasta is a new experience for me. A. I used to eat a lot of pasta. B. I am used to eating pasta. C. It is the first time I have eaten pasta. D. I have ever eaten pasta many times before. 4. I have not seen Tom for ages. A. It has been a long time since I last saw Tom. B. Tom and I do not look the same age. C. Tom and I are friends for a long time. D. I often met Tom ages ago. 5. The last time I went to the museum was a year ago. A. I have not been to the museum for a year. B. A year ago, I often went to the museum. C. My going to the museum lasted a year. D. At last I went to the museum after a year. 6. I have not seen her for three years. A. I have often seen her for the last three years. B. About three years ago, I used to meet her. C. The last time when I saw her was three years ago. D. I saw her three years ago and will never meet her again. 7. "What a beautiful dress you have just bought!" Peter said to Mary. A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.
 • 16. thanks to Mary for her beautiful dress. C. Peter complimented Mary on her beautiful dress. D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress. 8. "Please don't leave until I come back," Sarah said. A. Sarah suggested not leaving until she comes back. B. Sarah asked us to leave until she came back. C. Sarah told us not to leave until she came back. D. Sarah offered to leave until she came back. 9. "Stop smoking or you'll be ill", the doctor told me. A. The doctor advised me to give up smoking to avoid illness. B. The doctor suggested smoking to treat illness. C. I was ordered not to smoke to recover from illness. D. I was warned against smoking a lot of cigarettes. 10. She said, "John, I'll show you round my city when you're here." A. She made a trip round her city with John. B. She planned to show John round her city. C. She promised to show John round her city. D. She organized a trip round her city for John. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences given. 1. Last night she worked very hard. She wanted to finish the report on time. A. Last night she worked very hard so as to finish the report on time. B. Last night she worked very hard although he wanted to finish the report on time. C. However hard she worked last night; she finished the report on time. D. No matter how hard she worked last night, she finished the report on time. 2. You'd better call him immediately. It's possible he'll leave for Paris. A. If he leaves for Paris, you should call him immediately. B. You'd better call him immediately as he possibly leaves for Paris. C. You'd better call him immediately so that he possibly leaves for Paris. D. You'd better call him immediately unless he possibly leaves for Paris. 3. She wasn't wearing a seat-belt. She was injured. A. If she hadn't been wearing a seat-belt, she wouldn't have been injured. B. If she had been wearing a seat-belt, she would have been injured. C. If she were wearing a seat-belt, she wouldn't be injured. D. If she had been wearing a seat-belt, she wouldn't have been injured. 4. I eat a lot. I cannot keep fit.
 • 17. more and more and become fitter and fitter. B. The less I eat, the fitter I become. C. The more I eat, the less fit I become. D. I become fit not only because I eat a lot. 5. They finished one project. They started working on the next. A. Had they finished one project, they would have started working on the next. B. Only if they had they finished one project did they start working on the next. C. Hardly had they finished one project when they started working on the next. D. Not until they started working on the next project did they finish the previous one. READING COMPREHENSION Read the following passage 1 and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions Life expectancy is the period of time that a person can expect to live. Life expectancy varies greatly between genders and cultures. It used to be that women had a lower life expectancy than men (1 in every 4 women died in childbirth), but now they live an average of four to five years longer than men. Life expectancy has been increasing rapidly over the last centuries. With the advent of such modern miracles as sewers, medicine and a greater understanding of how diseases are spread, our life expectancy has increased by 25-30 years. In developing countries like Swaziland, where there is a high HIV/ AIDS rate, life expectancy is as low as 32.6 years. In developed countries like Australia, life expectancy rates are as high as 81 years. There are an increasing number of factors which can cancel out the disadvantages you have. The one that we are looking at now is how your career can affect your life expectancy. Choosing the wrong career can result in a shorter life! If you want your career to positively influence your life expectancy, you have to be made of money. That's right. Rich people in wealthy areas of England and France live 10 years longer than the people in poorer areas. Having a successful career has its drawbacks, too if the result of hard work is stress. Stress can lead to a number of psychological disorders such as depression, anxiety, fatigue, tension and aggression. These conditions may result in a lack of concentration and an increase in serious injuries at work. They can also lead to high blood pressure and heart attacks which seriously affect life expectancy. If you are worried that your job might decrease your life expectancy, you probably need to avoid careers on "dangerous jobs" list such as timber cutters, pilots, construction workers, roofer, truck drivers. So if you don't want to kick the bucket at an early age, choose a career in something other than timber cutting, but above all, remember to relax. From Pre-Essence Reading by Rachel Lee, Longman 1. The passage mainly discusses ___________. A. The definition of life expectancy B. The comparison of life expectancy between women and men
 • 18. of a successful career D. The effects of a career on one’s life expectancy 2. The average life expectancy is 32.6 years in ________ A. Swaziland B. France C. Australia D. England 3. Why does an increase in stress lelad to an increase in workplace accidents? A. Workers like to take sick leave and stay home B. It leads o a decrease in concentration and depression C. Workers don’t care as much as about their jobs D. Workers are too busy to observe safety regulations 4. It can be inferred from the paragraph 3 that the disadvantage of a successful career is that _____ A. Yon won’t have to take a job on the “dangerous jobs” list B. You are at the greater risk of being a victim of crime C. There is a high number of work-related injuries D. You are more likely to be under stress 5. The phrase “kick the bucket” in the passage is closest in meaning to ___________ A. die B. relax C. live D. succeed Read the following passage 2 and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions Health Benefits of Yoga Yoga is a healthy lifestyle. One of the benefits of yoga is that you can choose a yoga style that is suitable for your lifestyle, such as hot yoga, power yoga, relaxation yoga, etc. If you are a yoga beginner, Hatha Yoga, which focuses on basic postures at a comfortable pace, would be great for you. If you want to increase strength through using more of your own body's resistance, Power Yoga may be right for you. Whether you prefer you're at home, in a private session, watching a DVD or at a studio or gym, there are a huge variety of options available to suit your goals and needs. Improved flexibility is one of the first and most obvious benefits of yoga. During your first class, you probably won't be able to touch your toes. But if you stick with it, you'll notice a gradual loosening, and eventually, seemingly impossible poses will become possible. Each of the yoga poses is built to reinforce the muscles around the spine, the very center of your body, which is the core from which everything else operates. When the core is working properly, posture is improved, thus alleviating back, shoulder, and neck pain. Strong muscles do more than look good. They also protect us from conditions like arthritis and back pain, and help prevent falls in elderly people. And when you build strength through yoga, you balance it with
 • 19. just went to the gym and lifted weights, you might build strength at the expense of flexibility. Yoga gets your blood flowing. More specifically, the relaxation exercises you learn in yoga can help your circulation, especially in your hands and feet. Yoga also gets more oxygen to your cells, which function better as a result. Twisting poses are thought to wring out venous blood from internal organs and allow oxygenated blood to flow in once the twist is released. Many studies found that a consistent yoga practice improved depression and led to greater levels of happiness and better immune function. 1. Yoga is a very convenient type of exercise because_______________. A. we can watch a DVD at a studio or gym and follow it B. we can choose a yoga style that is suitable for our lifestyle C. we can choose Hatha Yoga to focus on basic postures or to increase strength D. there are a huge variety of options available for our private session 2. According to yoga's principles, the spine is of great importance because _____ . A. when the spine is working properly, postures will become possible B. seemingly impossible poses will become possible C. it is the center of your body, from which other muscles operate D. we can avoid back, shoulder, and neck pain 3. In order to build strong muscles, _____. A. we build strength with high expenses at the gym B. we don't pay any attention to our appearance C. we should reinforce the muscles around the spine D. we can have strength with flexibility through yoga 4. Yoga can improve our circulation because _______. A. it helps to provide more oxygen to cells or internal organs B. it helps us to perform twisting poses more easily C. we can have more relaxation exercises D. it helps to provide more blood to internal organs than others 5. The word " internal " in paragraph 2 is closest in meaning to ______. A. inner B. emotional C. relevant D. applicable Read the following passage 3 and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions In 1960, Americans spent 10% of their healthcare dollar on medicines. Most of the money came from their own pockets, and was spent on drugs that largely treated infections heart disease, arthritis and depression. Beyond that, there was little that science could offer. Today, the range of diseases for which medical research has some partial treatment is vast. Despite this, and the double digit increase in drug
 • 20. of which is paid for by insurance companies - prescription drugs now account for 9% of total health expenditures. Similarly, claims by insurers and corporations - that drug costs are driving insurance costs up in general - are overstated. According to health analyst J.D. Kleinke, since pharmacy costs represent only 9% of all spending, even increases of 20% could not be responsible for insurance premium increases of 10%-15% over the last two years: Premiums have been increasing far out of proportion to increasing total medical costs over the past three years. The fact is we should spend more on newer, more expensive medicines because they are worth the investment. Medical innovation creates what Harvard economist David Cutler calls health capital — the ability of people to stay well early and consistently throughout their lives, and remain that way at an increasingly older age. In fact, under the most conservative assumption, the U.S would have needed only about 30% of the improvement in medical progress over the period in time. In the case of congestive heart failure, Mr. Cutler found that increased consumption of new and more expensive drugs and other innovative technologies generated longer life, more productivity and lower health costs that offset the cost of their development and consumption. 1. What has changed the least since 1960? A. Percentage of money Americans pay for medicines out of their own pockets. B. The variety of drugs available. C. Percentage of healthcare dollar on medicines. D. The amount of money spent on drugs by insurance companies. 2. Claims by insurers and corporations that drug costs are driving insurance costs are overstated because ____. A. drug costs have not increased in the past B. insurance costs have not increased in the past C. premiums have increased by more than 20% in the last two years D. premiums have increased much more than have total medical costs in the past three years 3. The way to invest in health capital is to ____. A. adopt a healthy lifestyle B. spend around 10% of the healthcare money on medicines C. spend money on medicines that the latest medical science can offer D. spend more money on medical care in spite of higher health costs 4. The cost of congestive heart failure illustrates that ____. A. health capital is no guarantee for a better life B. using newer drugs may prove too expensive for many people C. using newer drugs contributes to a better life D. it is difficult to make people spend more on medicines
 • 21. idea of the passage is that ____. A. people should spend more money on good medicines B. people should get insurers to pay for their medicines C. people are reluctant to pay a lot of money on medicines D. medical technologies make most diseases curable Read the following passage 4 and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions Highest Life Expectancy in The World Longevity hot spots are located in regions of different countries where people commonly lead (1) ______ lives past the age of 100. A blue zone is considered to be a "longevity oasis" and the people who live there are believed to have the longest life expectancy on Earth. The longest living women were found in Okinawa, Japan. Another blue zone was discovered in the mountains of Sardinia, Italy where even men reach the age of 100 at an amazing rate, another was 2_________ on the Nicoya Peninsula of Costa Rica in 2007. Only one of the blue zones is located in the United States. It was found when researchers who were staying in Loma Linda, California discovered they suffered from (3) ______ of the diseases that commonly kill people in other parts of the United States and throughout the developed world. The final blue zone was found on an expedition to the island of Ikaria, Greece where they have 50% lower rates of heart disease, 20% less cancer, and (4) _______ zero dementia - loss of memory. What's their secret formula for (5) _____ another 10 healthy years? Scientists focused on these longevity hot spots to answer that question and found that while it helps to have good genes, that's less than 30% of the equation. If you adopt the right (6) _______ , they concluded the other 70% can be up to us. Other (7)______ the people living in the blue zones have in common include less stress and more (8)______ , strong (9) _______ on family, a fresh natural plant based, diet, very little red meat and daily exercise. Leading their lives with a sense of (10) ______ was a big factor. It insures they look forward to getting up in the morning. 1. A. act B. action C. active D. actively 2. A. got B. discovered C. come D. become 3. A. bits B. pieces C. a piece D. a fraction 4. A. almost B. quite C. hardly D. about 5. A. making B. adding C. bringing D. supplying 6. A. remedy B. behaviour C. lifestyle D. medicine 7. A. traits B. types C. tracks D. problems 8. A. sociable B. social C. society D. socializing 9. A. pressure B. effect C. emphasis D. influence 10. A. value B. meaning C. determination D. purpose
 • 22. passage 5 and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions We need calories or (1)…………………..to do the things every day. For example, when we walk to school or (2) ………………..a bike to school we spend a certain amount of (3)………….and even when we sleep, we also use them. But how many calories should we (4) ………………a day to stay in shape? It’s difficult (5)…………………..us to calculate. If people want to keep (6) …………….., they should remember that everyone should have between 1600 and 2500 calories a day. We get calories (7) ……………. the food we eat. If we get too many food and don’t take part (8)………… any activities, we can get fat quickly. So besides studying, we should do some (9)………….., play sports or do the housework, such as cleaning the floor, cooking etc. Otherwise, we don’t eat enough, we will be (10)…………….and weak. 1. A. food B. energy C. drink D. ingredient 2. A. ride B. come C. drive D. fly 3. A. things B. food C. calories D. vitamins 4. A. do B. spend C. have D. make 5. A. for B. with C. in D. on 6. A. health B. fit C. active D. ridicilous 7. A. in B. of C. from D. at 8. A. with B. in C. on D. from 9. A. exercises B. activities C. conversations D. campaigns 10. A. extensive B. tired C. exhausted D. brave Read the following passage 6 and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. LIVING A HEALTHIER LIFE Keeping fit and healthy may seem difficult, but there are few-easy-follow guidelines. Firstly, a balanced diet is absolutely essential. This means selecting food that is (1) __________ in salt and sugar. Experts recommend reducing the amount of fat in your diet as too much can lead to heart problems. They also suggest increasing (2) __________ of high fiber food we eat. This comes in the form of fresh fruit, vegetables, whole meal bread and pasta. As well as being packed (3) __________ vitamins and minerals, they are delicious, too. Secondly, it’s important to fit exercise in to your daily routine. This can be done by simply walking as much as possible and climbing stairs instead of (4) __________ the lift. Finally, staying relaxed is important for good health. Too much stress can lead to a variety of illness, from headaches to high blood pressure. (5)_______possible, do things you enjoy and treat yourself occasionally. So the message is simple - enjoy yourself but learn to respect your body too. It’s all a question of getting the balance right. 1. A. poor B. short C. small D. low 2. A. amount B. figure C. number D. mass 3. A. with B. by C. of D. in
 • 23. B. having C. taking D. going 5. A. Whenever B. Whichever C. However D. How Fill each of the numbered blanks in the following passages Passage 1 In the graph above, average life expectancy (in years) is compared 1__________ six countries: Monaco, the United States, the Philippines, Laos, Rwanda, and South Africa. The graph organizes the country from 2 __________ life expectancy to shortest, left to right. Individuals in Monaco have the longest life expectancy, well over 84 years. Next highest is the United States, with a life expectancy around 75 years. The Philippines is third 3__________, Laos is fourth, and Rwanda second to last. All of these have a life expectancy of 4 __________ than 52 years. Of the six countries surveyed here, only South Africa has a life expectancy lower than this. In summary, life expectancies from this survey of six countries vary widely. That of Monaco (with the highest life expectancy) approaches twice that of South Africa (with the lowest life expectancy). In this 5 __________ , Europe and the US 6 ___________the longest life expectancies, Asia is in the middle, and the African countries have the shortest life expectancies. Passage 2 physical activity diet contribute more calories lifestyle overweight cause Family history; psychological factors, and (1) ____________ all play a role in childhood obesity. Children whose parents or other family members are (2) ____________ or obese are more likely to follow suit. But the main (3) __________of childhood obesity is a combination of eating too much and exercising too little. A poor (4)___________containing high levels of fat or sugar and few nutrients can cause kids to gain weight quickly. Fast food, candy, and soft drinks are common culprits. The U.S. Department of Health & Human Services (HHS) reports that 32 percent of adolescent girls and 52 percent of adolescent boys in the United States drink 24 ounces of soda - or more - per day. Convenience foods, such as frozen dinners, salty snacks, and canned pastas, can also (5) ___________ to unhealthy weight gain. Some children become obese because their parents don't know how to choose or prepare healthy foods. Other families may not be able to easily afford fresh fruits, vegetables, and meats. Not enough (6) ____________ can be another cause of childhood obesity. People of' all ages tend to gain weight when they're less active. Exercise burns (7) ___________and helps you maintain a healthy weight. more, graph, have. longest, for, highest,
 • 24. encouraged to be active may be less likely to burn extra calories through sports, time on the playground, or other forms of physical activity. Psychological issues may also lead to obesity in some children. Kids and teens who are bored, stressed, or depressed may eat (8) ___________ to cope with negative emotions. Passage 3 Street Games activities , disadvantaged , opportunities, about, between, for, with, part, what, communities Who are we? StreetGames is a sports charity that changes lives and communities. We are proud to give young people exactly 1_________ they are looking for – the chance to enjoy sport, give back to their 2__________ and aspire to greater things. Seventy-one percent of young people have said that they would like the chance to try more sporting 3___________, but that they can’t afford to. What do we do? ‘Doorstep Sport’ is what we do – we bring sport close to home in 4____________ communities, at the right time, for the right price and in the right style. Sport is great! It provides fitness, fun and friendship 5__________ , and since 2007 we have been using it to improve the lives of countless young people. It teaches them skills and knowledge which they can then use to make their own way in life. What do we offer? We have been speaking to a lot of young people 6__________ sports they would like to be involved in, and these are the answers: boys 7___________ the ages of 16 and 19 have voted for playing football, badminton and tennis, going swimming, cycling, running and to the gym and doing adventure sports. The girls have chosen similarly, except 8_________ netball rather than football, plus dance and fitness classes. Multi-sports sessions have also proved popular 9_________everyone. What do we want? We are bringing sport to your neighborhood, and we need some assistance. We are looking for young volunteers for this task. We need young people both to take 10__________ in our wonderful sporting activities and also to look after and coach the younger children. So, if you are aged 16-19, contact us if you would like to be involved. We need YOU! Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. Question 1. Paul and Daisy are discussing life in the future. Paul: “I believe space travel will become more affordable for many people in the future.” Daisy: “______” A. It doesn’t matter at all. B. There’s no doubt about that. C. It is very kind of you to say so. D. I am sorry to hear that. Question 2. Jack: “I’m going to take a five-day trip to Rome.” A. No, of course not. B. Have a good time. C. The same to you D. Yes, let’s Question 3. Irene: "Do you fancy going to a movie this evening?" - Frank: "__________." A. I'm sorry. I don't know that. B. Not at all. Go ahead. C. Not so bad. And you? D. That would be nice. Question 4. Jack: "Would you like to join our volunteer group this summer?" - Jill: “_______.” A. I wouldn't. Thank you. B. Yes, I'd love to. Thanks.
 • 25. think I would? D. Yes, you're a good friend Question 5. Jack and Joe are discussing how to make salad for dinner. Jack: “______” Joe: How about putting some grapes in it, instead? A. We could fry some onions with it too. B. I’d rather just have some bread, thanks. C. Let’s put some pieces of apple in the salad. D. Good idea! I’ll go and make one. Question 6. Sue is phoning Mr. Black but his secretary tells her that he is on vacation. Ann: May I leave a message for Mr. Black, please? Secretary: ___________. A. I'm afraid he is not here. B. He is taking a message now. C. Yes, I'll make sure he gets it. D. No, you can’t tell him. Question 7. Lucy is asking for permission to play the guitar at Pete’s home. Lucy: “Is it all right if I play the guitar in here while you’re studying?” Pete: “_________________” A. Oh, I wish you wouldn’t. B. Well, I’d rather not. C. Well, actually, I’d prefer it if you didn’t. D. Well, if only you didn’t. Question 8. Adela and Phuong are talking about her new friend. Adela: “________?” – Phuong: He’s tall and thin with blue eyes.” A. What does he look like B. What is he like C. How does he look like D. How is he like Question 9. Fiana and Fallon are talking about the weather. Fiana: “Isn’t it going to rain tonight?” – Fallon: “_________.” A. Yes, it isn’t. B. I hope not C. I don’t hope so D. No, it is. Question 10. John is broke, and he is going to borrow some money from Laura. - John: “Have you got any money left?” – Laura: “Unfortunately, __________.” A. none of all B. nothing of all C. not even a few D. none whatsoever WRITING Rearrange these sentences 1. She/ often/ take/ paracetamol/ if/ she/ get / bad/ headache. __________________________________________________ 2. How many/ you/ bum/ do/ aerobics/ 2 hours? /calories/ __________________________________________________ 3. getting/ enough/ sleep/ help/ students/ do/ their best/ the classroom. __________________________________________________ 4. The / that/ sport/ helps/ organization/ young people/ in/ other/ their lives./believes/ areas/ of __________________________________________________ Write sentences, using the words given 1. “Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John  John suggested…………………………………………………………..………..
 • 26. both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.  Despite his……………………………………………………………………….. 3. I haven’t eaten this kind of food before.  This is the first…………………………………………………………………….. 4. The architect has drawn plans for an extension to the house. Plans……………………………………………………………………………… 5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday  You……………………………………………………………………………… 6. He began reading book two months ago  He has…………………………………………………………………………….. 7. They started studying English when they were in grade 3.  They have………………………………………………………………………… 8. This is the first time I have been abroad.  I haven’t…………………………………………………………………………… 9. I haven’t met my aunt since I was 10 years old.  I last ……………………………………………………………………………… 10. It is a long time since she last saw her parents.  She hasn’t……………………………………………………………….………… 11.Parents can help build a child’s independence by encouraging good habits. It’s very important.  It’s very ..................................................................................................................................................... 12. They last wrote to each other five years ago.  They haven’t ............................................................................................................................................. 13. He started to learn English when he was in grade 6.  He has ....................................................................................................................................................... 14. I haven't visited the museum for three months.  I last ........................................................................................................................................................... 15. Tom is ill. He became ill three days ago  Tom ........................................................................................................................................................... Các cấu trúc viết lại câu thì hiện tại hoàn thành dạng 1: S+ has/have + not + P2 + for + thời gian. → It’s + thời gian…. + since……. + last + Quá khứ đơn. Các cấu trúc viết lại câu thì hiện tại hoàn thành dạng 2: S + has/have + not + P2 + before.
 • 27. the first time + S + has/have + P2. Các cấu trúc viết lại câu thì hiện tại hoàn thành dạng 3: S + has/have + not + P2 + since/for +… → S + last + V2/ed…+… ago/ mệnh đề quá khứ đơn. → The last time + S + V2/ed + was + thời gian + (ago).